« Prev Romans 16 Next »

Chapter 16

1 Preporuèujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji: 2primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskoèite joj u pomoæ u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu. 3Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu. 4Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana. 5Pozdravite i Crkvu u njihovoj kuæi. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista. 6Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas. 7Pozdravite Andronika i Juniju, roðake i suuznike moje; oni su ugledni meðu apostolima i prije mene bili su u Kristu. 8Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu. 9Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha. 10Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove. 11Pozdravite Herodiona, roðaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu. 12Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu. 13Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju. 14Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braæu koja su s njima. 15Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima. 16Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove. 17Zaklinjem vas, braæo, èuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste pouèeni, i klonite ih se. 18Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim rijeèima zavode srca nedužnih. 19Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo. 20Bog mira satrt æe ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama! 21Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, roðaci moji. 22Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu. 23Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart. 24# 25Onomu koji vas može uèvrstiti - po mojem evanðelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešuæenog drevnim vremenima, 26a sada oèitovanog i po proroèkim pismima odredbom vjeènoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru - 27jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. UVOD

« Prev Romans 16 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |