« Prev Revelation 1 Next »

Chapter 1

1 Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu 2koji posvjedoèi za rijeè Božju i za svjedoèanstvo Isusa Krista - za sve što vidje. 3Blago onomu koji èita i onima što slušaju rijeèi ovog proroštva te èuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu! 4Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim 5i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvoroðenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha 6te nas uèini kraljevstvom, sveæenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! 7Gle, dolazi s oblacima i gledat æe ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat æe nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. 8Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. 9Ja, Ivan, brat vaš i suzajednièar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi rijeèi Božje i svjedoèanstva Isusova. 10Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i zaèuh iza sebe jak glas, kao glas trublje. 11Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju." 12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijeænjaka, 13a posred svijeænjaka netko kao Sin Èovjeèji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oèi mu kao plamen ognjeni; 15noge mu nalik mjedi uglaðenoj, kao u peæi užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi maè dvosjeèan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi. 17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreæi: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam kljuèe Smrti, i Podzemlja. 19Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije. 20Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijeænjaka: sedam zvijezda anðeli su sedam crkava, sedam svijeænjaka sedam je crkava."

« Prev Revelation 1 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |