« Prev Psalm 75 Next »

Chapter 75

1 Zborovoði. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma. 2Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo èudesa tvoja. 3"Kad odredim vrijeme, sudit æu po pravu. 4Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam uèvrstio stupove njezine." 5Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!" 6Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga! 7Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ... 8Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje! 9Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, zaèinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga æe ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta. 10A ja æu klicati dovijeka, pjevat æu Bogu Jakovljevu. 11Rogove æu polomiti bezbožniku, a pravednik æe podiæi glavu.

« Prev Psalm 75 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |