« Prev Psalm 34 Next »

Chapter 34

1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF 2Blagoslivljat æu Jahvu u svako doba, njegova æe mi hvala biti svagda na ustima! $BET 3Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' èuju ponizni i nek' se raduju! $GIMEL 4Velièajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET 5Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. $HE 6U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. $ZAJIN 7Eto, jadnik vapi, a Jahve ga èuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET 8Anðeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. $TET 9Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago èovjeku koji se njemu utjeèe! $JOD 10Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF 11Osiromašiše moguænici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED 12Doðite, djeco, i poslušajte me, uèit æu vas strahu Gospodnjem. $MEM 13O èovjeèe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? $NUN 14Jezik svoj oda zla suspreži i usne od rijeèi prijevarnih! $SAMEK 15Zla se kloni, a èini dobro, traži mir i za njim idi! $PE 16Oèi Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. $AJIN 17Lice se Jahvino okreæe protiv zloèinaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE 18Pravednici zazivaju, i Jahve ih èuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF 19Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ 20Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $ŠIN 21On èuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neæe slomiti. $TAU 22Opakost bezbošca ubija, platit æe koji mrze pravednika. 23Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neæe platiti tko god se njemu utjeèe.

« Prev Psalm 34 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |