« Prev Psalm 119 Next »

Chapter 119

1 $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu! 2Blaženi oni koji èuvaju propise njegove, èitavim srcem njega traže; 3koji ne èine bezakonje, veæ hode putovima njegovim. 4Naredbe si svoje dao da se brižno èuvaju. 5O, kad bi èvrsti bili putovi moji da tvoja èuvam pravila! 6Neæu se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje. 7Slavit æu te u èestitosti srca kad nauèim sudove pravde tvoje. 8Tvoja æu pravila èuvati: ne zapusti me nikada! $BET 9Kako æe mladiæ èistim saèuvati put svoj? Èuvajuæi rijeèi tvoje. 10Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. 11U srce pohranih rijeè tvoju da protiv tebe ne sagriješim. 12Blagoslovljen si, o Jahve, nauèi me svojim pravilima. 13Usnama svojim navješæujem sudove usta tvojih. 14Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu. 15Razmišljat æu o naredbama tvojim i putove æu tvoje razmatrat'. 16Uživat æu u pravilima tvojim, rijeèi tvojih neæu zaboravit'. $GIMEL 17Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje rijeèi èuvam. 18Otvori oèi moje da gledam divote tvoga Zakona! 19Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati! 20Duša mi gine u svako doba žudeæi za tvojim odlukama. 21Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih. 22Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja èuvam propise. 23Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim. 24Jer tvoja su svjedoèanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET 25Moja duša leži u prašini: po rijeèi svojoj vrati mi život. 26Kazivao sam ti svoje putove i ti si me èuo: pravilima me svojim nauèi. 27Pokaži mi put odredaba svojih i o èudesima æu tvojim razmišljat'. 28Suze roni duša moja od žalosti: po rijeèi svojoj ti me podigni! 29Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari! 30Put istine ja sam odabrao, pred oèi sam stavio odluke tvoje. 31Uz propise tvoje ja èvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti! 32Ja kroèim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE 33Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja æu je èuvati do kraja. 34Pouèi me da se tvoga držim Zakona i èuvat æu ga svim srcem. 35Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam. 36Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi! 37Odvrati moje oèi da ne vide ništavost, život mi èuvaj na putu svojemu! 38Ispuni svom sluzi obeæanje koje si onima dao što te se boje. 39Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi. 40Evo, èeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU 41Nek' milost tvoja, o Jahve, doðe na mene i spasenje tvoje po tvom obeæanju. 42Odgovorit æu onima koji me ruže, jer se uzdam u rijeè tvoju. 43Od mojih usta ne oduzmi rijeè istine, jer se uzdam u sudove tvoje. 44Tvoj æu Zakon èuvati uvijek i dovijeka. 45Hodit æu putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem. 46Pred kraljevima o tvojim æu propisima govorit' i zbunit' se neæu. 47U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim. 48Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN 49Spomeni se svoje rijeèi sluzi svojem kojom si mi dao nadu. 50U nevolji sva mi je utjeha što mi život èuva rijeè tvoja. 51Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam. 52Sjeæam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi. 53Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju. 54Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem. 55Noæu se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj èuvam Zakon. 56Evo što je želja moja: èuvati tvoje odredbe. $HET 57Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje èuvam rijeèi. 58Svim srcem lice tvoje ganuti hoæu: smiluj mi se po svom obeæanju. 59Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedoèanstvu upravio noge. 60Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje èuvam. 61Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam. 62U ponoæi ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka. 63Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje èuvaju naredbe. 64Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauèi me odredbama svojim. $TET 65Uèinio si dobro svom sluzi, Jahve, po rijeèi svojoj. 66Nauèi me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem. 67Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju èuvam rijeè. 68Ti si tako dobar i dobrostiv: nauèi me pravilima svojim. 69Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih. 70Srce im je poput sala bešæutno, a ja uživam u tvom Zakonu. 71Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja nauèio pravila. 72Draži mi je zakon usta tvojih no tisuæe zlatnika i srebrnika. $JOD 73Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da nauèim zapovijedi tvoje. 74Štovatelji tvoji videæ' me vesele se, jer se u rijeè tvoju ja pouzdah. 75Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio. 76Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obeæanju koje si dao sluzi svom. 77Nek' doðe na me milosrðe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada. 78Nek' se smetu oholi, jer me tlaèe nizašto, a ja æu o naredbama tvojim razmišljat'. 79Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi. 80Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiðen. $KAF 81Duša moja gine za tvojim spasenjem rijeè tvoju željno èekam. 82Oèi mi èeznu za tvojom besjedom: kad æeš mi donijeti utjehu? 83Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih. 84Koliko dana ima sluga tvoj? Kad æeš suditi progonitelje moje? 85Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu. 86Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi. 87Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam. 88Po svojoj me milosti poživi i èuvat æu svjedoèanstvo tvojih usta. $LAMED 89Dovijeka, o Jahve, rijeè tvoja ostaje, stalna poput nebesa. 90od koljena do koljena tvoja je vjernost; uèvrstio si zemlju i ona stoji. 91Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi. 92Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj. 93Naredaba tvojih neæu zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš. 94Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe. 95Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise. 96Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM 97O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam. 98Tvoja me zapovijed mudrijim uèini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vjeèito. 99Umniji sam od svih svojih uèitelja jer razmišljam o svjedoèanstvima tvojim. 100Razumniji sam i od staraca jer tvoje èuvam naredbe. 101Zla puta klone mi se noge da rijeè tvoju saèuvam. 102Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me pouèio. 103Kako su slatke nepcu mom rijeèi tvoje, od meda su slaðe ustima mojim. 104Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN 105Tvoja rijeè nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. 106Kunem se i èvrsto odluèujem, i rijeè æu održati: pravedne æu tvoje slijedit' odluke. 107U nevolji sam velikoj, Jahve, po rijeèi me svojoj poživi. 108Prinose usta mojih primi, Jahve, uèi me sudovima svojim. 109Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam. 110Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skreæem od tvojih naredaba. 111Svjedoèanstva tvoja vjeèna su mi baština, ona su radost mome srcu. 112Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK 113Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj. 114Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se rijeè ja uzdam. 115Odstupite od mene, zlikovci: držat æu zapovijedi Boga svoga. 116Podrži me po svom obeæanju i živjet æu; nemoj da se u svojoj nadi postidim. 117Pomozi mi i spasit æu se, na tvoja æu pravila svagda paziti. 118Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova. 119K'o hrðu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise. 120Moje tijelo dršæe od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN 121Èinim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlaèiteljima mojim. 122Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice! 123Moje oèi ginu od èežnje za spasenjem tvojim, za tvojom rijeèi pravednom. 124Uèini sluzi svom po svojoj dobroti i nauèi me pravilima svojim. 125Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise. 126Èas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj. 127Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo. 128Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE 129Divna su tvoja svjedoèanstva, stoga ih èuva duša moja. 130Objava rijeèi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje. 131Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer èeznem za zapovijedima tvojim. 132Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje. 133Korake mi upravljaj po svom obeæanju da nikakva opaèina ne ovlada mnome. 134Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja æu èuvati. 135Licem svojim obasjaj slugu svog i nauèi me pravilima svojim! 136Potoci suza potekoše mi iz oèiju jer se Zakon tvoj ne èuva. $SADE 137Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji. 138Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma. 139Revnost me moja izjeda jer moji tlaèitelji zaboravljaju rijeèi tvoje. 140Tvoje su rijeèi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi. 141Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam. 142Pravda je tvoja pravda vjeèita i Zakon tvoj sama istina. 143Tjeskoba me i nevolja snaðe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje. 144Vjeèna je pravda tvojeg svjedoèanstva, prosvijetli me i živjet æu. $KOF 145Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja æu pravila èuvati. 146K tebi vapijem, spasi me, tvojeg æu se držat' svjedoèanstva. 147Pretjeèem zoru i molim za pomoæ, u tvoje se rijeèi uzdam. 148Oèi moje straže noæne pretjeèu da razmišljam o besjedi tvojoj. 149Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me. 150Primièu se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega. 151A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje. 152Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ 153Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih. 154Parnicu moju brani, po svom obeæanju poživi me! 155Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare. 156Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me. 157Mnogi me progone i tlaèe, od tvojih svjedoèanstava ja ne odstupam. 158Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih rijeèi ne èuvaju. 159Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me. 160Srž je rijeèi tvoje istina, vjeèan je sud pravde tvoje. $ŠIN 161Moguænici me progone nizašto, al' samo pred tvojim rijeèima srce mi dršæe. 162Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena. 163Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon. 164Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih. 165Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotièu. 166Pomoæ tvoju èekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam. 167Moja duša èuva propise tvoje i ljubi ih veoma. 168Èuvam tvoje naredbe i svjedoèanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU 169Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me rijeèi prosvijetli. 170Nek' molitva moja doðe pred lice tvoje, po svojoj me rijeèi izbavi. 171Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me nauèio pravilima svojim. 172Nek' mi pjeva jezik o rijeèi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne. 173Nek' mi ruka tvoja na pomoæ bude jer odabrah tvoje naredbe. 174Jahve, za tvojim spasenjem èeznem, uživam u tvom Zakonu. 175Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoæ budu! 176K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

« Prev Psalm 119 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |