« Prev Numbers 34 Next »

Chapter 34

1 Jahve reèe Mojsiju: 2"Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: 'Kad uðete u kanaansku zemlju, ta æe vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama. 3Južna strana protezat æe vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna æe vam granica poèeti s kraja Slanog mora na istoènoj strani. 4Onda æe vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet æe na jugu do Kadeš Barnee; zatim æe izaæi prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone. 5Od Asmone granica æe skrenuti prema Egipatskom potoku i izaæi æe na more. 6Zapadna granica bit æe vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu. 7A ovo æe vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor; 8s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit æe Sedada. 9Onda æe se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To æe vam biti sjeverna granica. 10Za svoju istoènu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama. 11Granica æe se spuštati od Šefama do Rible, istoèno od Ajina. Odande æe se granica spustiti i doprijeti do istoène obale Kineretskog jezera. 12Iza toga spustit æe se granica niz Jordan da završi u Slanome moru. To æe biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.'" 13Tada Mojsije naredi Izraelcima: "To je zemlja koju æete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena. 14Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama veæ primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova. 15Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istoène strane." 16Jahve reèe Mojsiju: 17"Ovo su imena ljudi koji æe vam zemlju podijeliti: sveæenik Eleazar i Nunov sin Jošua; 18i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje. 19Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina; 20Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova; 21Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova; 22knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca. 23Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca; 24knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca; 25knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca; 26knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca; 27knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca; 28knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca." 29To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.

« Prev Numbers 34 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |