« Prev Numbers 31 Next »

Chapter 31

1 Jahve reèe Mojsiju: 2"Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit æeš se svojim precima." 3A Mojsije reèe narodu: "Opremite ljude izmeðu sebe za pohod na Midjance, 4da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuæu od svakoga izraelskog plemena!" 5I tako su iz izraelskih porodica - tisuæu po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisuæa. 6Posla ih Mojsije - tisuæu po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom sveæenika Eleazara. On je nosio posveæene stvari i trube. 7Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce. 8Meðu ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Maèem pogube i Bileama, Beorova sina. 9Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago. 10Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja, 11a sve njihovo uzmu za plijen i pljaèku, i ljude i životinje. 12Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, sveæeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljaèku. 13Mojsije, sveæenik Eleazar i svi glavari zajednice izaðu im u susret izvan tabora. 14Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisuænike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda. 15Reèe im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje! 16A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu sluèaju istupe protiv Jahve. Tako doðe pomor na Jahvinu zajednicu. 17Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 18A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se. 19Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Èistite se i vi i vaši zarobljenici treæega i sedmoga dana; 20oèistite svu odjeæu, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete." 21Zatim sveæenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju: 22'Zlato, srebro, bakar, gvožðe, mjed i olovo - 23sve što podnosi vatru - provucite kroz vatru i bit æe oèišæeno.' Ipak, neka se oèisti i vodom oèišæenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu. 24Sedmoga dana operite svoju odjeæu i bit æete èisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor." 25Jahve reèe Mojsiju: 26"Ti, sveæenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke, 27a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu. 28Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke. 29Uzmi to od njihove polovice i podaj sveæeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu. 30A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu." 31Mojsije i sveæenik Eleazar uèine kako je Jahve naredio Mojsiju. 32Ratnoga je plijena bilo, osim pljaèke što su vojnici napljaèkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuæa grla sitne stoke, 33sedamdeset i dvije tisuæe grla krupne stoke, 34šezdeset i jedna tisuæa magaradi, 35a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuæe. 36Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuæa i pet stotina grla sitne stoke; 37ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla; 38krupne je stoke bilo trideset i šest tisuæa grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla; 39magaradi je bilo trideset tisuæa i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno. 40Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuæa, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. 41Ujam predade Mojsije sveæeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju. 42A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili - 43dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuæa i pet stotina grla sitne stoke, 44a krupne stoke trideset i šest tisuæa grla; 45magaradi trideset tisuæa i pet stotina, 46a ljudskih duša šesnaest tisuæa. 47Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju. 48Onda pristupiše k Mojsiju vojnièki zapovjednici, tisuænici i satnici, 49i rekoše mu: "Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen. 50Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu veæ naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom." 51Mojsije i sveæenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izraðene predmete. 52Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisuænici i satnici: šesnaest tisuæa sedam stotina i pedeset šekela. 53Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen. 54Tako Mojsije i sveæenik Eleazar uzmu zlato od tisuænika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.

« Prev Numbers 31 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |