« Prev Numbers 17 Next »

Chapter 17

1 Jahve reèe Mojsiju: 2"Kaži Eleazaru, sinu sveæenika Arona, da ukloni kadionike - jer su posveæeni - iz toga zgarišta, a neposveæenu vatru iz njih neka razaspe podalje. 3Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u ploèice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posveæeni. Neka budu opomenom Izraelcima!" 4Tako sveæenik Eleazar uze kadionike od tuèa što su ih prinosili oni koji izgorješe; prekovaše ih u ploèice za oblaganje žrtvenika. 5One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan - nitko tko nije od Aronova potomstva - ne smije približiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj družini, prema onom što je kazao Jahve po Mojsiju. 6Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. "Pobili ste Jahvin narod!" - govorili su. 7Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema Šatoru sastanka, i gle! oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza. 8Tada Mojsije i Aron odoše pred Šator sastanka. 9I Jahve reèe Mojsiju: 10"Udaljite se od te zajednice; u tili æu je èas uništiti!" Oni padoše nièice. 11Zatim Mojsije reèe Aronu: "Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin veæ izbio i zlo je poèelo!" 12Aron uze što mu je Mojsije rekao te otrèa usred zbora, a kad tamo: pomor meðu narodom veæ poèeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom. 13Zatim stade izmeðu mrtvih i živih i zlo se ustavi. 14Bilo ih je mrtvih od toga zla èetrnaest tisuæa i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha. 15Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka: pomor se ustavi. 16Jahve reèe Mojsiju: 17"Razloži Izraelcima te od njih uzmi po jedan štap za svaki predjedovski dom; uzmi od svih njihovih starješina za njihove pradjedovske domove dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu. 18A kako ima po jedan štap za svakoga starješinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napiši na Levijevu štapu. 19Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedoèanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem. 20Štap onoga èovjeka koga izaberem propupat æe. Tako æu maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama." 21Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starješine dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga starješinu - dakle, dvanaest štapova za njihove pradjedovske domove. Meðu njihovim štapovima bio je i štap Aronov. 22Mojsije pohrani štapove pred Jahvu u Šatoru svjedoèanstva. 23Kad sutradan Mojsije uðe u Šator svjedoèanstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi. 24Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap. 25Jahve reèe Mojsiju: "Opet stavi Aronov štap pred Svjedoèanstvo, neka se èuva za znak buntovnim sinovima. Dokonèaj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu." 26I uèini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako uèini. 27"Izgibosmo!" - rekoše Izraelci Mojsiju. "Propadosmo! Svi odreda propadosmo! 28Tko god priðe Jahvinu prebivalištu, umire ... Zar æemo svi izginuti?"

« Prev Numbers 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |