« Prev Nehemiah 7 Next »

Chapter 7

1 A kad je zid bio sagraðen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su èuvari na vratima i pjevaèi i leviti. 2Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrðave, jer je ovaj bio èovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko. 3Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete izmeðu žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kuæi. 4Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagraðenih kuæa. 5A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odliènike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu naðoh zapisano: 6Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad. 7Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova: 8Paroševih sinova: dvije tisuæe stotinu sedamdeset i dva; 9sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva; 10Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva! 11Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuæe osam stotina i osamnaest; 12sinova Elamovih: tisuæu dvjesta pedeset i èetiri; 13Zatuovih sinova: osam stotina èetrdeset i pet; 14sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset; 15Binujevih sinova: šest stotina èetrdeset i osam; 16sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam; 17Azgadovih sinova: dvije tisuæe tri stotine dvadeset i dva; 18sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam; 19Bigvajevih sinova: dvije tisuæe šezdeset i sedam; 20sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet; 21Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam; 22sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam; 23Besajevih sinova: trista dvadeset i èetiri; 24sinova Harifovih: stotinu i dvanaest; 25Gibeonovih sinova: devedeset i pet; 26ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam; 27ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam; 28ljudi iz Bet Azmaveta: èetrdeset i dva; 29ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina èetrdeset i tri; 30ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan; 31ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva; 32ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri; 33ljudi iz Neba: pedeset i dva; 34sinova drugoga Elama: tisuæu dvjesta pedeset i èetiri; 35Harimovih sinova: trista dvadeset; 36ljudi iz Jerihona: trista èetrdeset i pet; 37ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan; 38sinova Senajinih: tri tisuæe devet stotina i trideset. 39Sveæenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuæe Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri; 40Imerovih sinova: tisuæu pedeset i dva; 41sinova Fašhurovih: tisuæu dvjesta èetrdeset i sedam; 42Harimovih sinova: tisuæu i sedamnaest. 43Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i èetiri. 44Pjevaèa: Asafovih sinova: stotinu èetrdeset i osam. 45Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam. 46Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih, 47sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih, 48sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih, 49sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih, 50sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih, 51sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih, 52sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih, 53sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih, 54sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih, 55sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih, 56sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih. 57Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih, 58sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih, 59sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih. 60Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva. 61Slijedeæi ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla: 62sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina èetrdeset i dva. 63A od sveæenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kæeri Barzilaja Gileaðanina te uzeo njegovo ime. 64Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naæi: bili su iskljuèeni iz sveæeništva 65i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi sveæenik za Urim i Tumin. 66Ukupno je na zboru bilo èetrdeset i dvije tisuæe tri stotine i šezdeset osoba, 67ne raèunajuæi njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuæa tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine èetrdeset i pet pjevaèa i pjevaèica, 68èetiri stotine trideset i pet deva i šest tisuæa sedam stotina i dvadeset magaraca. 69Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuæu drahmi zlata, pedeset vrèeva, trideset sveæenièkih haljina. 70Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuæa drahmi zlata i dvije tisuæe dvije stotine mina srebra. 71A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuæa drahmi zlata, dvije tisuæe mina srebra i šezdeset i sedam sveæenièkih haljina. 72Sveæenici, leviti, vratari, pjevaèi, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, veæ su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.

« Prev Nehemiah 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |