« Prev Nehemiah 3 Next »

Chapter 3

1 Tada usta veliki sveæenik Elijašib sa svojom braæom sveæenicima te sagradiše Ovèja vrata. Posvetiše ih, postaviše im krila i nastaviše graditi sve do kule Meaha i do Hananelove kule. 2Kraj njih su gradili Jerihonci, a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev. 3Sinovi Hasnaini gradili su Riblja vrata, stavili dovratke, utvrdili krila, stožere i prijevornice. 4Kraj njih je popravljao Merimot, sin Urije, sina Hakosova; a do njega je popravljao Mešulam, sin Berekje, sina Mešezabelova; a do njega je popravljao Sadok, sin Baanin. 5Kraj njih su popravljali Tekoanci, ali su njihovi plemenitaši odbili da prignu šiju na službu svojim gospodarima. 6Stara vrata popravljali su Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodjin. Oni su stavili dovratke, uèvrstili krila, stožere i prijevornice. 7A kraj njih obnavljahu Melatja Gibeonjanin, Jadon Meronoæanin i ljudi iz Gibeona i Mispe, podložnici upravitelja s onu stranu Rijeke. 8A do njih je popravljao Uziel, Harhajin sin, zlatar, a do njega je popravljao Hananija, jedan od pomastara: oni su utvrdili Jeruzalem sve do Širokog zida. 9Do njih je popravljao Refaja, sin Hurov, glavar polovice jeruzalemskog okruga. 10A do njega je popravljao Jedaja, sin Harumafov, pred svojom kuæom; a do njega je popravljao Hatuš, sin Hašabnejin. 11Malkija, sin Harimov, i Hašub, sin Pahat-Moabov, popravljali su dio sve do Peæne kule. 12A do njih je popravljao Šalum, sin Halohešov, glavar polovice okruga, on i njegovi sinovi. 13Dolinska vrata popravljao je Hanum i stanovnici Zanoaha: sagradili su ih, uèvrstili krila, stožere i prijevornice i postavili tisuæu lakata zida do Smetlišnih vrata. 14Smetlišna vrata popravljao je Malkija, sin Rekabov, glavar bethakeremskog okruga, sa svojim sinovima: uèvrstili su krila, stožere i prijevornice. 15Izvorska vrata popravljao je Šalum, sin Kol-Hozeov, glavar nad mispanskim okrugom: sagradio ih je, pokrio ih, utvrdio vratna krila, stožere i prijevornice. On je popravio i zid kod ribnjaka Šiloaha, koji se proteže od Kraljevskog vrta do stepenica što silaze iz Davidova grada. 16Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, glavar nad polovicom betsurskog okruga, sve do nasuprot Davidovim grobnicama i do umjetnog ribnjaka i Vojarne. 17Za njim su popravljali leviti: Rehum, sin Banijev; a do njega je popravljao Hašabja, glavar nad polovicom keilskog okruga, za svoje podruèje. 18Do njih su popravljala njihova braæa: Bavaj, sin Henadadov, glavar nad polovicom keilskog kotara; 19a do njega Ezer, sin Ješuin, glavar Mispe, popravljao je drugi dio, suèelice usponu prema Oružarnici na uglu. 20Za njim je popravljao Baruk, sin Zabajev, i popravio je drugi dio, od ugla do kuænih vrata velikog sveæenika Elijašiba. 21Za njim je popravljao Meremot, sin Urije, sina Hakosova, drugi dio: od Elijašibova kuænog ulaza do kraja Elijašibove kuæe. 22Za njima su radili na popravcima sveæenici koji su živjeli u Okružju. 23Za njima su pak popravljali Benjamin i Hašub suèelice svojim kuæama. Za njima je popravljao Azarja, sin Ananijina sina Maaseje, nasuprot svojoj kuæi. 24Za njima je popravljao Binuj, sin Henadadov, drugi dio - od Azarjine kuæe do ugla, do zidnog kruništa. 25Palal, sin Uzajev, popravljao je nasuprot uglu i kuli koja se uzdiže iznad Gornje kraljevske palaèe, a nalazi se prema dvorištu Tamnice. Za njim je Pedaja, sin Parošev, popravljao 26sve do Vodenih vrata, u smjeru istoka, i sve do pred Uzdignutu kulu. 27Za njima su popravljali Tekoanci drugi dio nasuprot velikoj Uzdignutoj kuli, sve do Ofelskog zida. 28Od Konjskih vrata popravljali su sveæenici, svaki nasuprot svojoj kuæi. 29Za njima je Sadok, sin Imerov, popravljao nasuprot svojoj kuæi. Za njim je popravljao Šemaja, sin Šekanijin, èuvar Istoènih vrata. 30Za njim su Hananija, sin Šelemjin, i Hanun, šesti sin Salafov, popravljali drugi dio. Za njima je popravljao Mešulam, sin Berekjin, nasuprot svome stanu. 31Za njim je Malkija, zlatar, popravljao sve do prebivališta netinaca i trgovaca, nasuprot Nadglednièkim vratima do Gornje dvorane na zidnom kruništu. 32A zlatari su i trgovci popravljali izmeðu Gornje dvorane na zidnom kruništu do Ovèjih vrata. 33Kad je Sanbalat èuo da gradimo zid, razljutio se. Bio je veoma srdit, ismijavao je Židove 34i vikao je pred svojom braæom i samarijanskom vojskom: "Što poduzimaju ovi jadni Židovi? Kane li možda popraviti, žrtvovati i završiti sve u jedan dan? Zar æe iz hrpe praha dozvati u život spaljeno kamenje?" 35Tobija, Amonac, koji je bio uz njega, reèe: "Neka samo grade! Ali popne li se lisica, srušit æe im kamene zidove." 36Èuj, o Bože naš, kako nas preziru! Navrni njihove poruge na njihovu glavu. Predaj ih kao plijen u zemlju ropstva. 37Ne pokrivaj njihova bezakonja i grijeh njihov neka ne bude izbrisan pred licem tvojim jer su se rugali graditeljima. 38Tako smo gradili zid, koji je uskoro bio završen do pola visine. Narod je imao oduševljenja za rad.

« Prev Nehemiah 3 Next »





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |