« Prev Nehemiah 12 Next »

Chapter 12

1 Ovo su sveæenici i leviti koji su došli sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra, 2Amarja, Maluk, Hatuš, 3Šekanija, Rehum, Meremot, 4Ido, Gineton, Abija, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Šemaja, Jojarib, Jedaja, 7Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. To su bili glavari sveæenièki i njihova braæa za Ješuina vremena. 8A leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda i Matanija - ovaj potonji i njegova braæa ravnali su hvalospjevima. 9Bakbukja i Uni i braæa njihova izmjenjivali su se s njima u službi. 10Ješua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijašiba, a Elijašib Jojadu; 11Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu.

12U Jojakimovo vrijeme glavari sveæenièkih obitelji bijahu: Serajine obitelji Meraja; Jeremijine Hananja; 13Ezrine Mešulam; Amarjine Johanan; 14Malukove Jonatan; Šebanijine Josip; 15Harimove Adna; Meremotove Helkaj; 16Idove Zaharija; Ginetonove Mešulam; 17Abijine Zikri; Minjaminove ...; obitelji Moadjine Piltaj; 18Bilgine Šamua; Šemajine Jonatan; 19Jojaribove Matenaj; Jedajine Uzi; 20Saluove Kelaj; Amokove Eber; 21Hilkijine Hašabja; Jedajine Netanel. 22U vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue bili su popisani glavari levitskih obitelji i sveæenici sve do kraljevanja Darija Perzijanca. 23Sinovi Levijevi: glavari obitelji bili su zabilježeni u Knjizi ljetopisa, do vremena Johanana, sina Elijašibova. 24Glavari levitski bili su: Hašabja, Šerebja, Ješua, Binuj, Kadmiel, a njihova braæa, koja su stajala prema njima da pjevaju naizmjenièno pohvale i zahvalnice prema uredbama Davida, Božjeg èovjeka, 25bijahu: Matanija, Bakbukja i Obadja. A Mešulam, Talmon i Akub, vratari, èuvali su stražu kod skladišta blizu vrata. 26Ti su živjeli u vrijeme Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i u vrijeme upravitelja Nehemije i književnika sveæenika Ezre. 27Kad je bila posveta jeruzalemskoga zida, potražili su levite svugdje gdje su stanovali da ih dovedu u Jeruzalem te proslave posvetu radošæu, zahvalnicama i pjesmom uz cimbale, harfe i citre. 28I skupiše se pjevaèi, sinovi Levijevi, iz kraja oko Jeruzalema, iz netofatskih sela, 29iz Bet Hagilgala, iz Gebe i polja Azmaveta: jer su pjevaèi sebi sagradili sela oko Jeruzalema. 30Sveæenici i leviti oèistili su sebe, a zatim su oèistili narod, vrata i zid. 31Tada sam izveo judejske knezove na zid i sastavio dva velika zbora. Prvi je išao desno niza zid, prema Smetlišnim vratima; 32za njima su išli Hošaja i polovina judejskih knezova - 33Azarja, Ezra i Mešulam, 34Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija, 35a od sveæenièkih sinova s trubljama: Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafa, 36s braæom njihovom Šemajom, Azarelom, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanelom, Judom, Hananijem, s glazbalima Davida, Božjega èovjeka. A Ezra, književnik, išao je pred njima. 37Kod Izvorskih vrata popeli su se njima nasuprot kraj stepenica Davidova grada, zidnim usponom od Davidove palaèe sve do Vodenih vrata na istoku. 38Drugi zbor, a za njim ja i polovica narodnih knezova, išao je nalijevo zidom i Peækom kulom sve do Tržnog zida, 39pa onda iznad Efrajimovih vrata, Starih vrata, Ribljih vrata, Hananelove kule, kule Meaha, sve do Ovèjih vrata. Zaustavili su se kod Zatvorskih vrata. 40Potom su oba zbora zauzela mjesto u Domu Božjem. Tako i ja i sa mnom polovica odliènika, 41sveæenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija, Hananija s trubama, 42zatim Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevaèi su pjevali pod ravnanjem Jizrahjinim. 43Toga su dana prinesene velike žrtve, ljudi su dali oduška radosti, jer ih je Bog ispunio velikom radošæu, veselile se i žene i djeca. I radost Jeruzalema èula se nadaleko. 44U to su vrijeme postavljeni ljudi da nadziru spremišta prinosa, prvina, desetina i da s polja uz gradove sabiru dijelove koje Zakon dodjeljuje sveæenicima i levitima. Jer su se Judejci radovali sveæenicima i levitima koji su bili u službi. 45Oni su vršili službu Bogu svome i službu oèišæenja - kao i pjevaèi i vratari - prema odredbi Davida i njegova sina Salomona. 46Jer od Davidovih i Asafovih dana, od davnine, postoje pjevaèki glavari i pjesme pohvalne i zahvalnice Bogu. 47Zato je sav Izrael u vrijeme Zerubabela i u Nehemijino vrijeme dan za danom davao dijelove odreðene za pjevaèe i vratare. Davali su levitima posveæene darove, a leviti su davali sinovima Aronovim.

« Prev Nehemiah 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |