« Prev Matthew 28 Next »

Chapter 28

1 Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, doðe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. 2I gle, nastade žestok potres jer anðeo Gospodnji siðe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. 3Lice mu bijaše kao munja, a odjeæa bijela kao snijeg. 4Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. 5A anðeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! 6Nije ovdje! Uskrsnu kako reèe. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao 7pa poðite žurno i javite njegovim uèenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje æete ga vidjeti. Evo, rekoh vam." 8One otiðoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošæu otrèaše javiti njegovim uèenicima. 9Kad eto im Isusa u susret! Reèe im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i nièice mu se poklone. 10Tada im Isus reèe: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braæi da poðu u Galileju! Ondje æe me vidjeti!" 11Dok su one odlazile, gle, neki od straže doðoše u grad i javiše glavarima sveæenièkim sve što se dogodilo. 12Oni se sabraše sa starješinama na vijeæanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima 13govoreæi: "Recite: 'Noæu dok smo mi spavali, doðoše njegovi uèenici i ukradoše ga.' 14Ako to doèuje upravitelj, mi æemo ga uvjeriti i sve uèiniti da vi budete bez brige." 15Oni uzeše novac i uèiniše kako bijahu pouèeni. I razglasilo se to meðu Židovima - sve do danas. 16Jedanaestorica poðoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. 17Kad ga ugledaše, padoše nièice preda nj. A neki posumnjaše. 18Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! 19Poðite dakle i uèinite mojim uèenicima sve narode krsteæi ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga 20i uèeæi ih èuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

« Prev Matthew 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |