« Prev Matthew 26 Next »

Chapter 26

1 I kad Isus završi sve te besjede, reèe svojim uèenicima: 2"Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Èovjeèji predaje se da se razapne." 3Uto se sabraše glavari sveæenièki i starješine narodne u dvoru velikoga sveæenika imenom Kajfe 4i zakljuèiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti. 5Jer se govorilo: "Nikako ne o Blagdanu da ne nastane pobuna u narodu." 6Kad je Isus bio u Betaniji, u kuæi Šimuna Gubavca, 7pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom. 8Vidjevši to, uèenici negodovahu: "Èemu ta rasipnost? 9Moglo se to skupo prodati i dati siromasima." 10Zapazio to Isus pa im reèe: "Što dodijavate ženi? Dobro djelo uèini prema meni. 11Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda. 12Izlila je tu pomast na moje tijelo - za ukop mi to uèini. 13Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanðelje, po svem svijetu, navješæivat æe se i ovo što ona uèini - njoj na spomen." 14Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, poðe glavarima sveæenièkim 15i reèe: "Što æete mi dati i ja æu vam ga predati." A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. 16Otada je tražio priliku da ga preda. 17Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše uèenici Isusu i upitaše: "Gdje hoæeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?" 18On reèe: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Uèitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim uèenicima.'" 19I uèine uèenici kako im naredi Isus i priprave pashu. 20Uveèer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. 21I dok su blagovali, reèe: "Zaista, kažem vam, jedan æe me od vas izdati." 22Silno ožalošæeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?" 23On odgovori: "Onaj koji umoèi sa mnom ruku u zdjelu, taj æe me izdati. 24Sin Èovjeèji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao èovjeku onomu koji predaje Sina Èovjeèjega. Tomu bi èovjeku bolje bilo da se ni rodio nije." 25A Juda, izdajnik, prihvati i reèe: "Da nisam ja, uèitelju?" Reèe mu: "Ti kaza." 26I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreèe blagoslov pa razlomi, dade svojim uèenicima i reèe: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!" 27I uze èašu, zahvali i dade im govoreæi: "Pijte iz nje svi! 28Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. 29A kažem vam: ne, neæu od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad æu ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega." 30Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. 31Tada im reèe Isus: "Svi æete se vi još ove noæi sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit æe pastira i stado æe se razbjeæi. 32Ali kad uskrsnem, iæi æu pred vama u Galileju.' 33Nato æe mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neæu!" 34Reèe mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noæi, prije negoli se pijetao oglasi, triput æeš me zatajiti!" 35Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neæu te zatajiti." Tako rekoše i svi uèenici. 36Tada doðe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže uèenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se." 37I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. 38Tada im reèe: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!" 39I ode malo dalje, pade nièice moleæi: "Oèe moj! Ako je moguæe, neka me mimoiðe ova èaša. Ali ne kako ja hoæu, nego kako hoæeš ti." 40I doðe uèenicima i naðe ih pozaspale pa reèe Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? 41Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." 42Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oèe moj! Ako nije moguæe da me èaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!" 43I ponovno doðe i naðe ih pozaspale, oèi im se sklapale. 44Opet ih ostavi, poðe i pomoli se po treæi put ponavljajuæi iste rijeèi. 45Tada doðe uèenicima i reèe im: "Samo spavajte i poèivajte! Evo, približio se èas! Sin Èovjeèji predaje se u ruke grešnièke! 46Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica." 47Dok je on još govorio, gle, doðe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s maèevima i toljagama poslana od glavara sveæenièkih i starješina narodnih. 48A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!" 49I odmah pristupi Isusu i reèe: "Zdravo, Uèitelju!" I poljubi ga. 50A Isus mu reèe: "Prijatelju, zašto ti ovdje!" Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. 51I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu maè, udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu uho. 52Kaže mu tada Isus: "Vrati maè na njegovo mjesto jer svi koji se maèa laæaju od maèa i ginu. 53Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anðela? 54No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?" 55U taj èas reèe Isus svjetini: "Kao na razbojnika iziðoste s maèevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeðah u Hramu nauèavajuæi i ne uhvatiste me." 56A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proroèka. Tada ga svi uèenici ostave i pobjegnu. 57Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu sveæeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. 58A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog sveæenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. 59A glavari sveæenièki i cijelo Vijeæe tražili su kakvo lažno svjedoèanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. 60Ali ne naðoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica 61i reknu: "Ovaj reèe: 'Mogu razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.'" 62Usta nato veliki sveæenik i reèe mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoèe?" 63Isus je šutio. Reèe mu veliki sveæenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?" 64Reèe mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada æete gledati Sina Èovjeèjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim." 65Nato veliki sveæenik razdrije haljine govoreæi: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste èuli hulu! 66Što vam se èini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!" 67Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali 68govoreæi: "Proreci nam, Kriste, tko te udario?" 69A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreæi: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem." 70On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš." 71Kad iziðe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazoènima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazareæaninom." 72On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga èovjeka." 73Malo zatim nazoèni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!" 74On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga èovjeka." I odmah se oglasi pijetao. 75I spomenu se Petar rijeèi koju mu Isus reèe: "Prije nego se pijetao oglasi, triput æeš me zatajiti." I iziðe te gorko zaplaka.

« Prev Matthew 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |