« Prev Matthew 25 Next »

Chapter 25

1 "Tada æe kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziðoše u susret zaruèniku. 2Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. 3Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. 4Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja." 5"Buduæi da je zaruènik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. 6O ponoæi nasta vika: 'Evo zaruènika! Iziðite mu u susret!' 7Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. 8Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' 9Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Poðite radije k prodavaèima i kupite!'" 10"Dok one odoše kupiti, doðe zaruènik: koje bijahu pripravne, uðoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. 11Poslije doðu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' 12A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!' 13Bdijte dakle jer ne znate dana ni èasa!" 14"Doista, kao kad ono èovjek, polazeæi na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. 15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a treæemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. 16I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. 17Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. 18Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." 19"Nakon dugo vremena doðe gospodar tih slugu i zatraži od njih raèun. 20Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreæi: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!' 21Reèe mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim æu te postaviti! Uði u radost gospodara svoga!'" 22"Pristupi i onaj sa dva talenta te reèe: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!' 23Reèe mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim æu te postaviti! Uði u radost gospodara svoga.'" 24"A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reèe: 'Gospodaru! Znadoh te: èovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. 25Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!' 26A gospodar mu reèe: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! 27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novèara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'" 28"'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 29Doista, onomu koji ima još æe se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet æe se i ono što ima. 30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje æe biti plaè i škrgut zubi.'" 31"Kad Sin Èovjeèji doðe u slavi i svi anðeli njegovi s njime, sjest æe na prijestolje slave svoje. 32I sabrat æe se pred njim svi narodi, a on æe ih jedne od drugih razluèiti kao što pastir razluèuje ovce od jaraca. 33Postavit æe ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." 34"Tada æe kralj reæi onima sebi zdesna: 'Doðite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! 35Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; 36gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i doðoste k meni.'" 37"Tada æe mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? 38Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? 39Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i doðosmo k tebi?' 40A kralj æe im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god uèiniste jednomu od ove moje najmanje braæe, meni uèiniste!'" 41"Zatim æe reæi i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vjeèni, pripravljen ðavlu i anðelima njegovim! 42Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; 43stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'" 44"Tada æe mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' 45Tada æe im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne uèiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne uèiniste.'" 46"I otiæi æe ovi u muku vjeènu, a pravednici u život vjeèni."

« Prev Matthew 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |