« Prev Matthew 2 Next »

Chapter 2

1 Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu 2raspitujuæi se: "Gdje je taj novoroðeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se doðosmo pokloniti." 3Kada to doèu kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. 4Sazva sve glavare sveæenièke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. 5Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: 6A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji meðu kneževstvima Judinim jer iz tebe æe izaæi vladalac koji æe pasti narod moj - Izraela! 7Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. 8Zatim ih posla u Betlehem: "Poðite, reèe, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga naðete, javite mi da i ja poðem te mu se poklonim." 9Oni saslušavši kralja, poðoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iðaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. 10Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošæu veoma velikom. 11Uðu u kuæu, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu nièice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12Upuæeni zatim u snu da se ne vraæaju Herodu, otiðoše drugim putem u svoju zemlju. 13A pošto oni otiðoše, gle, anðeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reèe, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer æe Herod tražiti dijete da ga pogubi. 14On ustane, uzme noæu dijete i majku njegovu te krene u Egipat. 15I osta ondje do Herodova skonèanja - da se ispuni što Gospodin reèe po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. 16Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve djeèake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca. 17Tada se ispuni što je reèeno po proroku Jeremiji: 18U Rami se glas èuje, kuknjava i plaè gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neæe da se utješi jer više ih nema. 19Nakon Herodova skonèanja, gle, anðeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: 20"Ustani, reèe, uzmi dijete i njegovu majku te poði u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili." 21On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uðe u zemlju izraelsku. 22Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poæi onamo pa, upuæen u snu, ode u kraj galilejski. 23Doðe i nastani se u gradu zvanu Nazaret - da se ispuni što je reèeno po prorocima: Zvat æe se Nazareæanin.

« Prev Matthew 2 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |