« Prev Matthew 1 Next »

Chapter 1

1 Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. 2Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braæa. 3Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. 4Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. 5Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. 6Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. 7Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. 8Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. 9Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. 10Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. 11Jošiji se rodi Jehonija i njegova braæa u vrijeme progonstva u Babilon. 12Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. 13Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. 14Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. 15Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. 16Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. 17U svemu dakle: od Abrahama do Davida èetrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon èetrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista èetrnaest naraštaja. 18A roðenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaruèena s Josipom, prije nego se sastadoše, naðe se trudna po Duhu Svetom. 19A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. 20Dok je on to snovao, gle, anðeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reèe: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj zaèeto, doista je od Duha Svetoga. 21Rodit æe sina, a ti æeš mu nadjenuti ime Isus jer æe on spasiti narod svoj od grijeha njegovih." 22Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reèe po proroku: 23Evo, Djevica æe zaèeti i roditi sina i nadjenut æe mu se ime Emanuel - što znaèi: S nama Bog! 24Kad se Josip probudi oda sna, uèini kako mu naredi anðeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. 25I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.

« Prev Matthew 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |