« Prev Leviticus 22 Next »

Chapter 22

1 Jahve reèe Mojsiju: 2"Reci Aronu i njegovim sinovima da sveto postupaju sa svetim prinosima Izraelaca; neka ne oskvrnjuju moje sveto ime koje oni - ta moje je! - moraju svetiti. Ja sam Jahve! 3Reci im: 'Ako se ikad tko od vaših naraštaja primakne u stanju neèistoæe k svetim prinosima što ih Izraelci posveæuju Jahvi, taj æe biti uklonjen od moje nazoènosti. Ja sam Jahve!' 4Neka nitko od Aronovih potomaka koji bude gubav ili imadne izljev ne blaguje svetih prinosa dok ne postane èist. Onaj koji se dotakne bilo èega što je mrtvo tijelo okaljalo ili onaj koji iz sebe prospe sjemeni izljev; 5onaj koji se dotakne kakva puzavca koji ga oneèisti; ili èovjeka od kojega se okalja bilo kakvom neèistoæom - 6onaj koji se dotakne èega takva neka je neèist do veèeri i neka ne blaguje svetih prinosa dok ne okupa svoje tijelo u vodi. 7Èim sunce zaðe, èist je. Poslije toga može blagovati od svetih prinosa jer mu je to hrana. 8Neka ne jede ni strva ni što je zvjerad rastrgla. Time bi se okaljao. 9Neka drže moje naredbe, da ne navuku na se krivnju i zbog nje, oskvrnuvši se, ne poginu. Ta ja, Jahve, njih posveæujem." 10"Neka nijedan svjetovnjak ne blaguje od prinosa; ni ukuæanin ni sveæenikov sluga ne smije jesti od svetoga prinosa. 11Ali ako sveæenik steèe koga novcem u svoje vlasništvo, taj to može jesti kao onaj što se rodi u njegovoj kuæi; oni mogu jesti od njegove hrane. 12Ako se sveæenikova kæi uda za svjetovnjaka, ne smije blagovati od podizanih svetih prinosa. 13Ali ako sveæenikova kæi obudovi ili bude otpuštena, a nema djece pa se vrati u oèevu kuæu, može se hraniti oèevom hranom kao u svojoj mladosti. Nikakav svjetovnjak ne smije što od toga jesti. 14Bude li tko iz neznanja jeo sveti prinos, neka ga nadoknadi sveæeniku dodajuæi petinu. 15Neka ne oskvrnjuju svetih prinosa što ih Izraelci Jahvi podižu. 16Jeduæi ih, navukli bi na se krivnju koja bi ih obvezivala na nadoknadu, jer ja, Jahve, posvetio sam te prinose." 17Jahve reèe Mojsiju: 18"Govori Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima i reci im: 'Svaki èovjek doma Izraelova ili stranac u Izraelu koji donosi svoj prinos kao zavjet ili kao dragovoljan dar da se prinese Jahvi kao žrtva paljenica - da bude primljen - 19mora prinijeti muško bez mane, bilo to goveèe, ovca ili koza. 20Nikakvo s manom na njemu nemojte prinositi jer vam to neæe biti primljeno. 21Ako tko prinosi Jahvi žrtvu prièesnicu da izvrši kakav zavjet ili uèini dragovoljan prinos, bilo od krupne ili sitne stoke, ta životinja, da bude primljena, mora biti bez mane; nikakve mane na njoj ne smije biti. 22Nikakvu slijepu, ili hromu, ili osakaæenu, gušavu, šugavu ili krastavu životinju, nikakvu takvu Jahvi nemoj prinositi niti ikakvu takvu na žrtvenik kao paljenu žrtvu Jahvi polagati. 23Junca ili ovcu s kakvim udom protegnutim ili prikaæenim možeš prinijeti kao dragovoljan prinos, ali kao žrtva zavjetnica neæe biti primljena. 24Jahvi nemojte prinositi životinje sa zgnjeèenim, stuèenim, rastrgnutim ili odsjeèenim mošnjama. To u svoj zemlji ne èinite 25niti takvo što primajte od stranca da to prinesete kao hranu svoga Boga. S manom su jer su osakaæene. Zato vam neæe biti primljene.'" 26Jahve reèe Mojsiju: 27"Kad se tele oteli, janje se ojanji ili se kozle okozi, sedam dana neka ostane uza svoju majku. Od osmoga dana može biti primljeno kao paljena žrtva Jahvi. 28Ne koljite krave ni ovce u isti dan s njezinim mladim. 29Kad Jahvi žrtvujete žrtvu zahvalnicu, žrtvujte je tako da budete primljeni. 30Neka se žrtva blaguje onoga istog dana; od nje ništa ne ostavljajte za ujutro. Ja sam Jahve!" 31"Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam Jahve! 32Ne oskvrnjujte moga svetog imena, nego neka budem proglašen svetim meðu Izraelcima - ja, Jahve, koji vas posveæujem. 33Ja koji sam vas izbavio iz zemlje egipatske da budem vaš Bog, ja, Jahve."

« Prev Leviticus 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |