« Prev Joshua 6 Next »

Chapter 6

1 A Jerihon stajaše silno utvrðen i zatvoren pred sinovima Izraelovim. Nitko nije izlazio niti je tko ulazio. 2Tada Jahve reèe Jošui: "Evo, predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s ratnicima. 3Svi vi ratnici obiðite oko grada jedanput na dan. Tako èinite šest dana. 4A sedam sveæenika neka nose pred Kovèegom sedam truba od ovnujskih rogova. Sedmoga dana obiðite sedam puta oko grada, a sveæenici neka trube u trublje. 5Pa kad otežuæi zatrube u rog ovnujski, neka sav narod, èim èuje glas trube, podigne silnu bojnu viku. I srušit æe se gradski bedemi, a narod neka tada ulazi svaki odande gdje se naðe." 6Jošua, sin Nunov, pozva k sebi sveæenike i reèe im: "Uzmite Kovèeg saveza, a sedam sveæenika neka ponese sedam truba od rogova ovnujskih pred Kovèegom Jahvinim." 7A narodu reèe: "Poðite i obiðite oko grada, a ratnici neka idu pred Kovèegom Jahvinim." 8I bi kako je Jošua zapovjedio narodu. Poðe sedam sveæenika noseæi trube od rogova ovnujskih: trubili su u rogove, a Kovèeg Jahvin iðaše za njima. 9Ratnici poðoše pred sveæenicima koji su trubili u trube, a zalaznica krenu za Kovèegom. Stupali su tako dok se glas truba razlijegao. 10A narodu bijaše zapovjedio Jošua govoreæi: "Ne vièite i ne dajte glasa od sebe i nijedna rijeè neka se ne èuje iz vaših usta dok vam ne kažem: 'Vièite!' Tada neka odjekne bojna vika." 11I naredi da Kovèeg Jahvin obiðe jednom oko grada pa da se vrate u tabor i ondje prenoæe. 12Sutradan urani Jošua, a sveæenici ponesu Kovèeg saveza. 13A sedam sveæenika koji su nosili sedam truba od rogova ovnujskih poðu pred Kovèegom Jahvinim. Iduæi trubili su u trube, ratnici iðahu pred njima, a zalaznica pak za Kovèegom Jahvinim dok su trube odjekivale. 14Tako i drugog dana obiðu jednom oko grada pa se vrate natrag u tabor. Tako su èinili šest dana. 15A sedmoga dana zorom ustanu i obiðu oko grada istim onakvim redom sedam puta. Samo su toga dana obišli oko grada sedam puta. 16Za sedmog obilaska snažno zatrube sveæenici u rogove, a Jošua reèe narodu: "Klièite bojne poklike jer vam je Jahve predao grad! 17Grad neka bude 'herem' Jahvi - uklet i predan uništenju sa svime što je u njemu. Samo bludnica Rahaba da ostane živa i svi koji budu s njom u kuæi, jer je ona sakrila uhode koje smo poslali. 18A èuvajte se svega ukletog u gradu da i sami ne budete prokleti što ste uzeli ukleto, jer biste time navukli prokletstvo na tabor i unesreæili ga. 19Zato sve srebro i zlato, sve bakreno i željezno posuðe neka bude posveæeno Jahvi i pohranjeno u riznicu." 20Tada povika narod i odjeknuše trube. Kada se zaori glas truba i bojni povici naroda, padoše bedemi i narod prodrije u grad, svatko odande gdje se našao, i osvojiše ga. 21I tada izvršiše kletvu ništeæi oštricom maèa sve što bijaše u gradu: muško i žensko, staro i mlado, volove, ovce i magarad. 22A onoj dvojici što su uhodili zemlju reèe Jošua: "Idite u kuæu one bludnice pa izvedite ženu sa svima njezinima, kako joj se zakleste." 23I mladi ljudi, uhode, odoše te izvedoše Rahabu, njezina oca i njezinu majku, braæu i svu rodbinu. Izvedoše sve njezine i smjestiše ih izvan izraelskog tabora. 24Spališe grad i sve što bijaše u njemu: uzeše samo srebro, zlato, tuèano i željezno posuðe i staviše u riznicu Doma Jahvina. 25Ali bludnicu Rahabu, svu njenu obitelj i sve njihovo poštedi Jošua. Ona ostade meðu Izraelcima sve do danas, jer je sakrila glasnike koje je poslao Jošua da uhode Jerihon. 26Tada izreèe Jošua ovu kletvu: "Proklet bio pred licem Jahve èovjek koji pokuša da ponovo gradi Jerihon: gradio mu temelje na svom prvencu, podizao mu vrata na svome mezimcu!" 27Jahve je bio s Jošuom te se pronio glas o njemu po svoj zemlji.

« Prev Joshua 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |