« Prev Joshua 3 Next »

Chapter 3

1 Urani Jošua i sa svim sinovima Izraelovim krene od Šitima. I stignu do Jordana pa ondje prije prelaza prenoæe. 2Poslije tri dana proðu starješine kroz tabor i zapovjede puku: 3"Èim ugledate Kovèeg saveza Jahve, Boga vašega, i sveæenike levite koji ga nose, krenite svi sa svoga mjesta i poðite za njim. 4Tako æete znati put kojim vam je iæi, jer tim putem još nikada niste išli. Ali izmeðu vas i Kovèega neka bude razmak do dvije tisuæe lakata. I da mu se niste približili." 5A Jošua zapovjedi narodu: "Posvetite se za sutra, jer æe sutra Jahve uèiniti èudesa meðu vama." 6A sveæenicima Jošua zapovjedi: "Dignite Kovèeg saveza i nosite ga pred narodom." I digoše Kovèeg saveza i poniješe ga pred narodom. 7Jahve reèe Jošui: "Danas te poèinjem uzvisivati pred oèima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što bijah s Mojsijem. 8Ti pak zapovjedi sveæenicima koji nose Kovèeg saveza:' Kada stignete do voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite.'" 9Tada reèe Jošua Izraelcima: "Priðite i èujte rijeèi Jahve, Boga svojega." 10I reèe Jošua: "Po ovomu æete spoznati da je meðu vama Bog živi: on æe goniti ispred vas Kanaance, Hetite, Hivijce, Perižane, Girgašane, Amorejce i Jebusejce. 11Evo, Kovèeg saveza Gospodara sve zemlje proæi æe pred vama preko Jordana. 12Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga iz svakoga plemena. 13Èim stopala sveæenika koji nose Kovèeg Jahve, Gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit æe se voda Jordana, i ona što teèe odozgo ustavit æe se kao nasip.'" 14Kad je narod krenuo iz svojih šatora da prijeðe preko Jordana, ponesu sveæenici Kovèeg saveza pred njim. 15A kad su nosaèi Kovèega stigli do Jordana i kada su sveæenici koji su nosili Kovèeg zagazili u vodu na obali - a bilo je vrijeme žetve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala - 16voda što je tekla odozgo daleko se, poput nasipa, ustavila kod grada Adame, koji se nalazi kraj Sartana; a voda što je otjecala dolje u Arabsko ili Slano more sasvim je otekla i narod je prelazio prema Jerihonu. 17Sveæenici koji su nosili Kovèeg saveza Jahvina stajahu na suhu usred Jordana i prelažaše Izrael po suhu sve dok sav narod ne prijeðe preko rijeke.

« Prev Joshua 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |