« Prev Joshua 19 Next »

Chapter 19

1 Drugi ždrijeb izaðe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih. 2Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada; 3Hasar Šual, Bala, Esem; 4Eltolad, Betul, Horma, 5Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa, 6Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela. 7Ajin, Rimon, Eter i Ašan: èetiri grada s njihovim selima. 8I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim. 9Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova podruèja. 10Treæi ždrijeb izaðe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je podruèje sezalo do Sarida, 11odakle im se meða na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu. 12Od Sarida je meða okretala prema istoku, sve do meðe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije. 13A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraæala se do Nee. 14Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu. 15Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima. 16To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima. 17Èetvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama. 18A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem; 19Hafarajim, Šion, Anaharat; 20Harabit, Kišjon, Ebes; 21Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases. 22Potom meða dotièe Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima. 23To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima. 24Peti ždrijeb iziðe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama. 25Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf, 26Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je meða doticala Karmel i Šihor Libnat. 27Zatim je okretala prema sunèanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul, 28pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona. 29Meða je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaæala je Mehaleb, Akzib, 30Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima. 31To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela. 32Šesti ždrijeb izaðe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama. 33Njihova meða ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan. 34Potom meða okreæe na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotièe Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana. 35Utvrðeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret; 36Adama, Rama, Hasor, 37Kedeš, Edrej, En-Hasor; 38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima. 39To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela. 40Izaðe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim. 41Podruèje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš, 42Šaalabin, Ajalon, Jitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon, 46Me-Hajarkon i Harakon s podruèjem prema Jafi. 47Ali podruèje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom maèa; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga. 48To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova. 49Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine meðe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini. 50Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu. 51To su baštine koje su sveæenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom meðu plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je zavšena razdioba zemlje.

« Prev Joshua 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |