« Prev Joshua 16 Next »

Chapter 16

1 Sinovima Josipovim pripao je ždrijebom posjed: od Jordana kod Jerihona, od Jerihonskih voda na istok, pa pustinjom k Betelskoj gori; 2od Betel-Luza meða se nastavljala podruèjem Arkijaca do Atarota. 3Potom se spuštala na zapad do jafletske meðe, sve do Donjeg Bet-Horona i do Gezera, odakle je izlazila na more. 4To je bila baština Josipovih sinova: Manašea i Efrajima. 5Podruèje sinova Efrajimovih po njihovim porodicama bilo je ovo: meða baštine njihove prema istoku išla je od Atrot Adara pa do Gornjega Bet-Horona. 6Odatle se pružala do mora ... (išla na) Mikmetat na sjeveru i zavijala dalje na istok prema Taanat Šilu i prolazila s istoène strane do Janoaha. 7Od Janoaha spuštala se u Atarot i Naarat i onda, dotièuæi se Jerihona, udarala na Jordan. 8Od Tapuaha išla je ta meða prema zapadu do potoka Kane te izbijala na more. To je bila baština plemena sinova Efrajimovih po njihovim porodicama. 9A Efrajimovi su sinovi imali sve te gradove s njihovim selima i još odvojene gradove usred baštine sinova Manašeovih. 10Ali nisu uspjeli otjerati Kanaanaca koji su živjeli u Gezeru. Tako su Kanaanci ostali meðu sinovima Efrajimovim do danas, ali im bijaše nametnuta tlaka.

« Prev Joshua 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |