« Prev John 9 Next »

Chapter 9

1 Prolazeæi ugleda èovjeka slijepa od roðenja. 2Zapitaše ga njegovi uèenici: "Uèitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?" 3Odgovori Isus: "Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu oèituju djela Božja." 4"Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noæ, kad nitko ne može raditi. 5Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta." 6To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvaèke naèini kal pa mu kalom premaza oèi. 7I reèe mu: "Idi, operi se u kupalištu Siloamu!" - što znaèi "Poslanik." Onaj ode, umije se pa se vrati gledajuæi. 8Susjedi i oni koji su ga prije viðali kao prosjaka govorili su: "Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?" 9Jedni su govorili: "On je." Drugi opet: "Nije, nego mu je slièan." On je sam tvrdio: "Da, ja sam!" 10Nato ga upitaše: "Kako su ti se otvorile oèi?" 11On odgovori: "Èovjek koji se zove Isus naèini kal, premaza mi oèi i reèe mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah." 12Rekoše mu: "Gdje je on?" Odgovori: "Ne znam." 13Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. 14A toga dana kad Isus naèini kal i otvori njegove oèi, bijaše subota. 15Farizeji ga poèeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reèe: "Stavio mi kal na oèi i ja se oprah - i evo vidim." 16Nato neki izmeðu farizeja rekoše: "Nije taj èovjek od Boga: ne pazi na subotu." Drugi su pak govorili: "A kako bi jedan grešnik mogao èiniti takva znamenja?" I nastade meðu njima podvojenost. 17Zatim ponovno upitaju slijepca: "A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oèi!" On odgovori: "Prorok je!" 18Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao 19i upitaše ih: "Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?" 20Njegovi roditelji odvrate: "Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. 21A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oèi, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!" 22Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista veæ bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopæiti svaki koji njega prizna Kristom. 23Zbog toga rekoše njegovi roditelji: "Punoljetan je, njega pitajte!" 24Pozvaše stoga po drugi put èovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: "Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj èovjek grešnik!" 25Nato im on odgovori: "Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim." 26Rekoše mu opet: "Što ti uèini? Kako ti otvori oèi?" 27Odgovori im: "Veæ vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoæete èuti? Da ne kanite i vi postati njegovim uèenicima?" 28Nato ga oni izgrdiše i rekoše: "Ti si njegov uèenik, a mi smo uèenici Mojsijevi. 29Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je." 30Odgovori im èovjek: "Pa to i jest èudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oèi. 31Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. 32Odvijeka se nije èulo da bi tko otvorio oèi slijepcu od roðenja. 33Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao èiniti ništa". 34Odgovore mu: "Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da uèiš?" i izbaciše ga. 35Doèuo Isus da su onoga izbacili pa ga naðe i reèe mu: "Ti vjeruješ u Sina Èovjeèjega?" 36On odgovori: "A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?" 37Reèe mu Isus: "Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!" 38A on reèe: "Vjerujem, Gospodine!" I baci se nièice preda nj. 39Tada Isus reèe: "Radi suda doðoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!" 40Èuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: "Zar smo i mi slijepi?" 41Isus im odgovori: "Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje."

« Prev John 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |