« Prev John 7 Next »

Chapter 7

1 Nakon toga Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju. 2Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica. 3Rekoše mu stoga njegova braæa: "Otiði odavle i poði u Judeju da i tvoji uèenici vide djela što èiniš. 4Ta tko želi biti javno poznat, ne èini ništa u tajnosti. Ako veæ èiniš sve to, oèituj se svijetu." 5Jer ni braæa njegova nisu vjerovala u njega. 6Reèe im nato Isus: "Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svagda pogodno. 7Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedoèim protiv njega: da su mu djela opaka. 8Vi samo uziðite na blagdan. Ja još ne uzlazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo." 9To im reèe i ostade u Galileji. 10Ali pošto njegova braæa uziðoše na blagdan, uziðe i on, ne javno, nego potajno. 11A Židovi su ga tražili o blagdanu pitajuæi : "Gdje je onaj?" 12I meðu mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: "Dobar je!" Drugi pak: "Ne, nego zavodi narod." 13Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova. 14Usred blagdana uziðe Isus u Hram i stade nauèavati. 15Židovi se u èudu pitahu: "Kako ovaj znade Pisma, a nije uèio?" 16Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. 17Ako tko hoæe vršiti volju njegovu, prepoznat æe da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. 18Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti. 19Nije li vam Mojsije dao Zakon? Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona." "Zašto tražite da me ubijete?" 20Odgovori mnoštvo: "Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?" 21Uzvrati im Isus: "Jedno djelo uèinih i svi se èudite. 22Mojsije vam dade obrezanje - ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca - i vi u subotu obrezujete èovjeka. 23Ako èovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega èovjeka ozdravio u subotu? 24Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!" 25Rekoše tada neki Jeruzalemci: "Nije li to onaj koga traže da ga ubiju? 26A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist? 27Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist doðe, nitko neæe znati odakle je!" 28Nato Isus, koji je uèio u Hramu, povika: "Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. 29Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao." 30Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov èas. 31A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: "Zar æe Krist, kada doðe, èiniti više znamenja nego što ih ovaj uèini?" 32Doèuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapæe. Stoga glavari sveæenièki i farizeji poslaše stražare da ga uhvate. 33Tada Isus reèe: "Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla. 34Tražit æete me i neæete me naæi; gdje sam ja, vi ne možete doæi." 35Rekoše nato Židovi meðu sobom: "Kamo to ovaj kani da ga mi neæemo naæi? Da ne kani poæi raseljenima meðu Grcima i nauèavati Grke? 36Što li znaèi besjeda koju reèe: 'Tražit æete me i neæete me naæi; gdje sam ja, vi ne možete doæi'?" 37U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: "Ako je tko žedan, neka doðe k meni! Neka pije 38koji vjeruje u mene! Kao što reèe Pismo: 'Rijeke æe žive vode poteæi iz njegove utrobe!'" 39To reèe o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen. 40Kad su neki iz naroda èuli te rijeèi, govorahu: "Ovo je uistinu Prorok." 41Drugi govorahu: "Ovo je Krist." A bilo ih je i koji su pitali: "Pa zar Krist dolazi iz Galileje? 42Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?" 43Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. 44Neki ga èak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke. 45Doðoše dakle stražari glavarima sveæenièkim i farizejima, a ovi im rekoše: "Zašto ga ne dovedoste?" 46Stražari odgovore: "Nikada nitko nije ovako govorio." 47Nato æe im farizeji: "Zar ste se i vi dali zavesti? 48Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? 49Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona - to je prokleto!" 50Kaže im Nikodem - onaj koji ono prije doðe k Isusu, a bijaše jedan od njih: 51"Zar naš Zakon sudi èovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što èini?" 52Odgovoriše mu: "Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa æeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok." 53I otiðoše svaki svojoj kuæi.

« Prev John 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |