« Prev John 3 Next »

Chapter 3

1 Bijaše meðu farizejima èovjek imenom Nikodem, ugledan Židov. 2On doðe Isusu obnoæ i reèe mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao uèitelj jer nitko ne može èiniti znamenja kakva ti èiniš ako Bog nije s njime." 3Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!" 4Kaže mu Nikodem: "Kako se èovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put uæi u utrobu majke svoje i roditi se?" 5Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može uæi u kraljevstvo Božje. 6Što je od tijela roðeno, tijelo je; i što je od Duha roðeno, duh je. 7Ne èudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.' 8Vjetar puše gdje hoæe; èuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je roðen od Duha." 9Upita ga Nikodem: "Kako se to može zbiti?" 10Odgovori mu Isus: "Ti si uèitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ? 11Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedoèimo za ono što vidjesmo, ali svjedoèanstva našega ne primate. 12Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako æete vjerovati kad vam budem govorio nebesko? 13Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siðe s neba, Sin Èovjeèji. 14I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Èovjeèji 15da svaki koji vjeruje u njemu ima život vjeèni. 16Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroðenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeèni. 17Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. 18Tko vjeruje u njega, ne osuðuje se; a tko ne vjeruje, veæ je osuðen što nije vjerovao u ime jedinoroðenoga Sina Božjega. 19A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. 20Uistinu, tko god èini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; 21a tko èini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu uèinjena." 22Poslije toga ode Isus sa svojim uèenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio. 23A krstio je i Ivan, u Enonu blizu Salima, jer ondje bijaše mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se. 24Jer Ivan još nije bio baèen u tamnicu. 25Izmeðu Ivanovih uèenika i nekog Židova nastade tako prepirka o èišæenju. 26Doðoše Ivanu i rekoše mu: "Uèitelju, onaj koji s tobom bijaše s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedoèio - on eno krsti i svi hrle k njemu." 27Ivan odgovori: "Nitko ne može sebi uzeti ništa ako mu nije dano s neba. 28Vi ste mi sami svjedoci da sam rekao: 'Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim.' 29Tko ima zaruènicu, zaruènik je. A prijatelj zaruènikov, koji stoji uza nj i sluša ga, klikæe od radosti na glas zaruènikov. Ta se moja radost upravo ispunila. 30On treba da raste, a ja da se umanjujem. 31Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju: 32što je vidio i èuo - za to svjedoèi, a svjedoèanstva njegova nitko ne prima. 33Tko primi njegovo svjedoèanstvo, potvrðuje da je Bog istinit. 34Uistinu, onaj koga Bog posla Božje rijeèi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru. 35Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu. 36Tko vjeruje u Sina, ima vjeèni život; a tko neæe da vjeruje u Sina, neæe vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu."

« Prev John 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |