« Prev John 18 Next »

Chapter 18

1 To rekavši, zaputi se Isus sa svojim uèenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uðe Isus i njegovi uèenici. 2A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu èesto sastajao sa svojim uèenicima. 3Juda onda uze èetu i od sveæenièkih glavara i farizeja sluge te doðe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. 4Znajuæi sve što æe s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga tražite?" 5Odgovore mu: "Isusa Nazareæanina." Reèe im Isus: "Ja sam!" A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. 6Kad im dakle reèe: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadaše na zemlju. 7Ponovno ih tada upita: "Koga tražite?" Oni odgovore: "Isusa Nazareæanina." 8Isus odvrati: "Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu" - 9da se ispuni rijeè koju reèe: "Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao." 10A Šimun Petar isuèe maè koji je imao uza se pa udari slugu velikoga sveæenika i odsijeèe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. 11Nato Isus reèe Petru: "Djeni maè u korice! Èašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?" 12Tada èeta, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. 13Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga sveæenika one godine. 14Kajfa pak ono svjetova Židove: "Bolje da jedan èovjek umre za narod." 15Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi uèenik. Taj uèenik bijaše poznat s velikim sveæenikom pa s Isusom uðe u dvorište velikoga sveæenika. 16Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi uèenik, znanac velikoga sveæenika, iziðe i reèe vratarici te uvede Petra. 17Nato æe sluškinja, vratarica, Petru: "Da nisi i ti od uèenika toga èovjeka?" On odvrati: "Nisam!" 18A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se. 19Veliki sveæenik zapita Isusa o njegovim uèenicima i o njegovu nauku. 20Odgovori mu Isus: "Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam nauèavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. 21Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio." 22Na te njegove rijeèi jedan od nazoènih slugu pljusne Isusa govoreæi: "Tako li odgovaraš velikom sveæeniku?" 23Odgovori mu Isus: "Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?" 24Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom sveæeniku. 25Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: "Da nisi i ti od njegovih uèenika?" On zanijeka: "Nisam!" 26Nato æe jedan od slugu velikog sveæenika, roðak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: "Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?" 27I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva. 28Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uðoše da se ne okaljaju, veæ da mognu blagovati pashu. 29Pilat tada iziðe pred njih i upita: "Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga èovjeka?" 30Odgovore mu: "Kad on ne bi bio zloèinac, ne bismo ga predali tebi." 31Reèe im nato Pilat: "Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu." Odgovoriše mu Židovi: "Nama nije dopušteno nikoga pogubiti" - 32da se ispuni rijeè Isusova kojom je oznaèio kakvom mu je smræu umrijeti. 33Nato Pilat uðe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si židovski kralj?" 34Isus odgovori: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?" 35Pilat odvrati: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari sveæenièki predadoše te meni. Što si uèinio?" 36Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde." 37Nato mu reèe Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedoèim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas." 38Reèe mu Pilat: "Što je istina?" 39Rekavši to, opet iziðe pred Židove i reèe im: "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je obièaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoæete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?" 40Povikaše nato opet: "Ne toga, nego Barabu!" A Baraba bijaše razbojnik.

« Prev John 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |