« Prev Job 34 Next »

Chapter 34

1 Elihu nastavi svoju besjedu i reèe: 2"I vi, mudraci, èujte što æu reæi, vi, ljudi umni, poslušajte mene, 3jer uši nam prosuðuju besjede isto kao što nepce hranu kuša. 4Zajedno ispitajmo što je pravo i razmislimo skupa što je dobro. 5Job je utvrdio: 'Ja sam pravedan, ali Bog meni pravdu uskraæuje. 6U pravu sam, a lašcem prave mene, nasmrt prostrijeljen, a bez krivnje svoje!' 7Zar gdje èovjeka ima poput Joba koji porugu pije kao vodu, 8sa zlikovcima koji skupa hodi i s opakima isti dijeli put? 9On tvrdi: 'Kakva korist je èovjeku od tog što Bogu ugoditi želi?' 10Stoga me èujte, vi ljudi pametni! Od Boga zlo je veoma daleko i nepravednost od Svemoguæega, 11te on èovjeku plaæa po djelima, daje svakom po njegovu vladanju. 12Odista, Bog zla nikada ne èini, niti Svesilni kad izvræe pravo. 13TÓa tko je njemu povjerio zemlju i vasioni svijet tko je stvorio? 14Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi èitav svoj duh k sebi vratio, 15sva biæa bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio èovjek. 16Ako razuma imaš, slušaj ovo, prikloni uho glasu rijeèi mojih. 17Može li vladat' koji mrzi pravo? Najpravednijeg hoæeš li osudit'? - 18Onog koji kaže kralju: 'Nitkove!' a odlièniku govori: 'Zlikovèe!' 19Koji nije spram knezovima pristran i jednak mu je ubog i moguænik, jer oni su djelo ruku njegovih? 20Zaglave za tren, usred gluhe noæi: komešaju se narodi, prolaze; ni od èije ruke moæni padaju. 21Jer, on nadzire pute èovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom. 22Nema toga mraka niti crne tmine gdje bi se mogli zlikovci sakriti. 23Bog nikome unaprijed ne kaže kada æe na sud pred njega stupiti. 24Bez saslušanja on satire jake i stavlja druge na njihovo mjesto. 25TÓa odveæ dobro poznaje im djela! Sred noæi on ih obara i gazi. 26Æuškom ih bije zbog zloæe njihove na mjestu gdje ih svi vidjeti mogu. 27Jer prestadoše za njime hoditi, zanemariše putove njegove 28goneæ uboge da vape do njega i potlaèene da k njemu leleèu. 29Al' miruje li, tko da njega gane? Zastre li lice, tko ga vidjet' može? 30Nad pucima bdi k'o i nad èovjekom da ne zavlada tko narod zavodi. 31Kada bezbožnik Bogu svome kaže: 'Zavedoše me, više griješit neæu. 32Ne uviðam li, ti me sad pouèi, i ako sam kad nepravdu èinio, ubuduæe ja èiniti je neæu!' 33Misliš da Bog mora njega kazniti, dok ti zamisli njegove prezireš? Al' kada ti odluèuješ, a ne ja, mudrost nam svoju istresi dÓe sada! 34Svi ljudi umni sa mnom æe se složit' i svatko razuman koji èuje mene: 35Nepromišljeno Job je govorio, u rijeèima mu neima mudrosti. 36Stoga, nek' se Job dokraja iskuša, jer odgovara poput zlikovaca; 37a svom grijehu još pobunu domeæe, meðu nama on plješæe dlanovima i hule svoje na Boga gomila."

« Prev Job 34 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |