« Prev Jeremiah 29 Next »

Chapter 29

1 Evo, ovo su rijeèi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva - starješinama, sveæenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon, 2pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odliènici judejski i jeruzalemski, kovaèi i bravari ostaviše Jeruzalem. 3Poslanica je poslana po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadržaja: 4"Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: 'Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon! 5Gradite kuæe i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov! 6Ženite se i raðajte sinove i kæeri! Ženite svoje sinove i udajite svoje kæeri da i oni raðaju sinove i kæeri! Množite se da se ne smanjite! 7Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru poèiva i vaš mir!' 8Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su meðu vama, vaši gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju! 9Jer oni vam laž prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao' - rijeè je Jahvina." 10Jer ovako govori Jahve: 'Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja æu vas pohoditi te vam ispuniti dobro obeæanje da æu vas vratiti na ovo mjesto. 11Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - rijeè je Jahvina - naume mira, a ne nesreæe: da vam dadnem buduænost i nadu. 12Tada æete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja æu vas uslišati. 13Tražit æete me i naæi me jer æete me tražiti svim srcem svojim. 14I pustit æu da me naðete - rijeè je Jahvina. Izmijenit æu udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah - rijeè je Jahvina. I vratit æu vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh. 15Istina, vi velite: 'Jahve nam podiže proroke u Babilonu.' 16Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu - braæi vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo. 17Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo šaljem na njih maè, glad i kugu; uèinit æu da budu kao pokvarene smokve, tako loše da nisu za jelo. 18I gonit æu ih maèem, glaðu i kugom i uèinit æu ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram. 19Jer ne poslušaše rijeèi mojih - rijeè je Jahvina - premda sam im svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše - rijeè je Jahvina. 20Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, poslušajte svi rijeè Jahvinu!" 21Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam laž prorokuje u moje ime: "Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oèi. 22I njima æe se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: 'Neka Jahve uèini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispeèe na vatri 23jer u Izraelu poèiniše sramotu èineæi preljub sa ženama svojih bližnjih i govoreæi u moje ime lažne rijeèi koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome' - rijeè je Jahvina!"

24- 25A Šemaji æeš Nehelamcu poruèiti: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i sveæeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim sveæenicima: 26'Jahve te postavi sveæenikom namjesto sveæenika Jojade da paziš u Domu Jahvinu na svakog luðaka koji se gradi prorokom i da ga baciš u klade, sa željezom oko vrata. 27Zašto, dakle, nisi sprijeèio Jeremiju iz Anatota, koji se meðu vama gradi prorokom? 28TÓa on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo æe još trajati: Gradite kuæe i nastanite se! Sadite vrtove i uživajte urod njihov!'" 29Sveæenik Sefanija proèita pismo proroku Jeremiji. 30Tada doðe rijeè Jahvina Jeremiji: 31"Pošalji svim izgnanicima ovu vijest: 'Ovako govori Jahve o Šemaji Nehelamcu: Jer vam Šemaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao, 32ovako govori Jahve: Kaznit æu Šemaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu neæe preostati usred ovoga naroda da doživi sreæu koju spremam narodu svojemu - rijeè je Jahvina - jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.'"

« Prev Jeremiah 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |