« Prev James 2 Next »

Chapter 2

1 Braæo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošæu! 2Doðe li na vaš sastanak èovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeæi, a doðe i siromah u bijednoj odjeæi 3i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeæu te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!", 4niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? 5Èujte, braæo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obeæao onima koji ga ljube? 6A vi prezreste siromaha! Ne tlaèe li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove? 7Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano? 8Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro èinite; 9ako li ste pristrani, grijeh èinite i Zakon vas osuðuje kao prijestupnike. 10Ta tko sav Zakon ušèuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega. 11Jer tko reèe: Ne èini preljuba, reèe i: Ne ubij. Ako dakle i ne èiniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. 12Tako govorite i tako èinite kao oni koji imaju biti suðeni po zakonu slobode. 13Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne èini milosrða; a milosrðe likuje nad sudom. 14Što koristi, braæo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? 15Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje 16pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? 17Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. 18Inaèe, mogao bi tko reæi: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja æu tebi djelima pokazati svoju vjeru. 19Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro èiniš! I ðavli vjeruju, i dršæu." 20Hoæeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? 21Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? 22Vidiš: vjera je suraðivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila 23te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uraèuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. 24Gledajte: èovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. 25Ne opravda li se slièno, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede? 26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

« Prev James 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |