« Prev Isaiah 19 Next »

Chapter 19

1 Proroštvo o Egiptu. Gle, Jahve sjedi na brzu oblaku, u Egipat dolazi. Dršæu pred njim idoli egipatski, u njedrima premire srce Egipæana. 2Podbost æu Egipæane protiv Egipæana, i brat æe se s bratom svojim boriti, drug s drugom, grad s gradom, a kraljevstvo s kraljevstvom. 3Egiptu se pamet muti, ja spreèavam njegove naume; oni traže idole i vraèe, opsjenare i gatare. 4Egipæane ja predajem u ruke gospodaru okrutnu, kralj silovit njima æe vladati - rijeè je Jahve nad Vojskama. 5Nestat æe vode iz mora, presahnut æe i presušiti Rijeka, 6zaudarat æe prokopi, spast æe rukavci Rijeke egipatske i presušiti. Uvenut æe trska i sita, 7sva zelen pokraj Nila; usahnut æe na Nilu svi usjevi, propast æe, raspršit' se, išèeznuti. 8Tužit æe ribari, kukat æe svi što u Nil udicu bacaju; jadikovat æe oni što u vodi mrežu razapinju. 9Postidjet æe se lanari, grebenari i tkaèi bijela tkanja. 10Snuždit æe se tkalci, rastužiti radnici. 11Pravi su luðaci knezovi soanski, mudri savjetnici faraonovi glupo svjetuju; kako se usuðujete reæi faraonu: "Uèenik sam mudraca, uèenik drevnih kraljeva?" 12TÓa gdje su tvoji mudraci? Nek' ti dojave i obznane što je Jahve nad Vojskama nakanio s Egiptom. 13Ludi su knezovi taniški, prevareni knezovi memfiški, oni zavode Egipat, glavare njegovih plemena. 14U njih je ulio Jahve duh vrtoglavi te zavode Egipat u svakom mu èinu da tetura k'o pijanac kada bljuje. 15U Egiptu više ne može uspjeti ništa od onog što èine glava i rep, palma i sita. 16U onaj æe dan Egipæani postati kao žene, drhtat æe i strepiti od zamaha ruke Jahve nad Vojskama kojom æe zamahnuti na njih. 17Zemlja æe Judina biti na užas Egiptu; kad god je se sjeti, strah æe ga obuzeti zbog onoga što je Jahve nad Vojskama protiv njega naumio. 18U onaj æe se dan u zemlji egipatskoj pet gradova što govore kanaanskim jezikom zakleti Jahvi nad Vojskama; jedan æe se od njih zvati Ir Hahres. 19U onaj æe dan biti žrtvenik Jahvin usred zemlje egipatske i stup posveæen Jahvi blizu granice njegove. 20To æe Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedoèanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlaèitelja, on æe im poslati spasitelja i voðu da ih izbavi. 21I objavit æe se Jahve Egipæanima, i u onaj æe dan Egipæani spoznati Jahvu; služit æe mu žrtvama i prinosima, zavjetovat æe se i izvršavati zavjete. 22Jahve æe teško udariti Egipæane, ali æe ih iscijeliti; obratit æe se oni Jahvi i on æe ih uslišiti i iscijeliti. 23U onaj æe dan iæi cesta od Egipta do Asirije. Asirci æe dolaziti u Egipat, a Egipæani u Asiriju. Egipat i Asirija služit æe Jahvi. 24U onaj æe dan Izrael, treæi s Egiptom i Asirijom, biti blagoslovljen usred zemlje. 25Jahve nad Vojskama blagoslovit æe ga: "Nek' je blagoslovljen", reæi æe, "moj narod egipatski, djelo mojih ruku Asirija i baština moja Izrael."

« Prev Isaiah 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |