« Prev Hosea 8 Next »

Chapter 8

1 Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona. 2Meni vièu: "Poznajemo te, Bože Izraelov." 3Ali je Izrael odbacio dobro, dušman æe ga progoniti. 4Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata naèiniše sebi kumire da budu uništeni. 5Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle æe ostati neèisti sinovi Izraelovi? 6Umjetnik ga je neki naèinio, i ono Bog nije. Prometnut æe se u komadiæe tele samarijsko. 7Posijali su vjetar, i požet æe oluju; žito im neæe proklijati, neæe brašna dati; ako ga i dade proždrijet æe ga tuðinci.

8Progutan je Izrael, evo ga meðu narodima poput nevrijedne posude; 9jer otiðoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike. 10Neka ih samo obdaruje, meðu narode æu ih sada razasuti: i doskora æe uzdrhtati pod teretom kralja knezova. 11Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili. 12Da mu i tisuæu zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuðima. 13Nek' žrtvuju klanice što mi ih prinose, nek' samo jedu meso! Jahvi se ne mile. Odsad æe se spominjati bezakonja njihova i njihove æe kazniti grijehe: u Egipat æe se oni vratiti. 14Izrael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj æu pustiti na gradove njegove; vatra æe mu dvorove progutati.

« Prev Hosea 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |