« Prev Hosea 4 Next »

Chapter 4

1 Èujte rijeè Jahvinu, sinovi Izraelovi, jer Jahve se parbi sa stanovnicima zemlje. 2Nema više vjernosti, nema ljubavi, nema znanja Božjega u zemlji, veæ proklinjanje i laž, ubijanje i kraða, preljub i nasilje, jedna krv drugu stiže. 3Stoga tuguje zemlja i ginu svi stanovnici s poljskim zvijerima i pticama nebeskim te ugibaju i ribe u moru. 4Ipak neka se nitko ne parbi, neka nitko ne kori! Ali s tobom se moram parbiti, sveæenièe. 5Danju ti posræeš, a noæu s tobom posræe i prorok; pogubit æu mater tvoju. 6Moj narod gine: nema znanja; jer si ti znanje odbacio, i ja odbacujem tebe iz sveæenstva svoga; jer si Zakon svoga Boga zaboravio, i ja æu tvoje zaboraviti sinove. 7Što ih je više bivalo, više su protiv mene griješili, Slavu su svoju Sramotom zamijenili. 8Grijesima mog naroda oni se hrane, duša im hlepi za bezakonjem njegovim. 9I sa sveæenikom bit æe k'o i s narodom; kaznit æu ga za njegove putove i naplatit æu mu za njegova djela. 10Jest æe, ali se nasititi neæe; bludnièit æe, ali se neæe množiti, jer oni su prestali štovati Jahvu - 11blud, mošt i vino zarobiše im srce. 12Narod moj savjet traži od drva, palica mu njegova daje odgovore: jer duh razvratni njih zavodi te se od Boga svoga bludu odaju. 13Oni žrtvuju na gorskim vrhuncima i na bregovima pale kad, pod hrastom, jablanom i dubom; jer je tako lagodno pod njihovom sjenom. I zato, odaju li se vaše kæeri bludu, èine li preljub vaše nevjeste, 14neæu vam kazniti kæeri što bludnièe niti nevjeste vaše što preljub èine; jer oni sami idu nasamo s bludnicama i žrtvuju s milosnicama hramskim. Tako, bez razuma narod u propast srlja! 15Ako li se ti bludu odaješ, Izraele, neka bar Juda ne griješi! I ne idite u Gilgal, ne penjite se u Bet Aven, ne kunite se "živoga mi Jahve." 16Jer poput junice tvrdoglave Izrael tvrdoglav postade, pa kako da ga Jahve sad pase k'o janje na prostranoj livadi? 17Efrajim se udružio s kumirima: pusti ga! 18A kad završe pijanku, bluda se prihvaæaju, Sramotu vole više nego Slavu svoju. 19Vihor æe ih svojim krilima stegnuti i njihovi æe ih osramotit' žrtvenici.

« Prev Hosea 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |