« Prev Hebrews 2 Next »

Chapter 2

1 Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što èusmo da ne bismo promašili. 2Jer ako je rijeè po anðelima izreèena bila èvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaæu, 3kako li æemo mi umaæi ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je poèeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji, 4a suposvjedoèio Bog znamenjima i èudesima, najrazlièitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji. 5Nije doista anðelima podložio buduæi svijet o kojem govorimo. 6Netko negdje posvjedoèi: Što je èovjek da ga se spominješ, sin èovjeèji te ga pohaðaš. 7Ti ga tek za malo uèini manjim od anðela, slavom i èasti njega ovjenèa, 8njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo, 9ali Njega, za malo manjeg od anðela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i èasti ovjenèana da milošæu Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. 10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Poèetnika njihova spasenja. 11Ta i Posvetitelj i posveæeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braæom, 12kad veli: Braæi æu svojoj naviještat ime tvoje, hvalit æu te usred zbora. 13I još: Ja æu se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade. 14Pa buduæi da djeca imaju zajednièku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smræu obeskrijepi onoga koji imaše moæ smrti, to jest ðavla, 15pa oslobodi one koji - od straha pred smræu - kroza sav život bijahu podložni ropstvu. 16Ta ne zauzima se dašto za anðele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. 17Stoga je trebalo da u svemu postane braæi slièan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki sveæenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. 18Doista, u èemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoæi.

« Prev Hebrews 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |