« Prev Haggai 2 Next »

Chapter 2

1 Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja: 2"Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku, i ostalom narodu: 3'Ima li još koga meðu vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k'o ništa u vašim oèima? 4Budi, dakle, junak, Zerubabele - rijeè je Jahvina - budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki sveæenièe! Budi junak, narode sve zemlje - rijeè je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! - rijeè je Jahve nad Vojskama! 5Po obeæanju što ga vama dadoh kad izaðoste iz Egipta, duh moj posred vas ostaje. Ne bojte se!' 6Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Zamalo, i ja æu potresti nebesa i zemlju, i more i kopno. 7Potrest æu sve narode da doðe blago svih naroda, i slavom æu napunit ovaj Dom' - kaže Jahve nad Vojskama. 8'Moje je zlato, moje je srebro' - rijeè je Jahve nad Vojskama. 9'Slava ovoga drugog Doma bit æe veæa nego prvoga' - rijeè je Jahve nad Vojskama. 'I na ovom æu mjestu dati mir' - rijeè je Jahve nad Vojskama." 10Dvadeset i èetvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja: 11Ovako govori Jahve nad Vojskama. "Pitaj sveæenike što kaže Zakon i reci: 12'Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posveæeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?'" Sveæenici odgovoriše: "Ne!" 13Hagaj dalje upita: "Kad bi netko koji se oneèistio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo neèisto?" Sveæenici odgovoriše: "Bilo bi neèisto." 14Onda Hagaj ovako reèe: "Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - rijeè je Jahvina - takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve što ovdje prinose: sve je neèisto!" 15"A sada, promislite u srcu, od današnjega dana unapredak: Prije negoli se poèe stavljati kamen na kamen u Jahvinu Svetištu, 16kakvi ono bijaste? Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica, a bješe ih samo deset! Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica, a bješe ih samo dvadeset! 17Udarao sam snijeæu, medljikom i grÓadom svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni" - rijeè je Jahvina. 18"Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak - od dvadeset i èetvrtoga dana devetoga mjeseca, kad se stao graditi Hram Jahvin, pripazite dobro 19ima li još žita u žitnici? Ni vinova loza ni smokva, ni mogranj ni maslina nisu raðali! Al' od ovog dana ja æu blagosloviti." 20Dvadeset i èetvrtoga dana istoga mjeseca doðe rijeè Jahvina Hagaju drugi put: 21"Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: 'Ja æu potresti nebesa i zemlju! 22Oborit æu prijestolja kraljevstvima i uništit æu moæ kraljevima naroda. Prevrnut æu bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit æe oboreni, past æe od maèa brata svojega.'" 23"Toga dana" - rijeè je Jahve nad Vojskama - "uzet æu te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja" - rijeè je Jahvina - "i stavit æu te kao peèatnjak, jer tebe izabrah" - rijeè je Jahve nad Vojskama.

« Prev Haggai 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |