« Prev Genesis 11 Next »

Chapter 11

1 Sva je zemlja imala jedan jezik i rijeèi iste. 2Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiðu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane. 3Jedan drugome reèe: "Hajdemo praviti opeke te ih peæi da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. 4Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!" 5Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi èovjeèji. 6Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. 7Hajde da siðemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije." 8Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada. 9Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji. 10Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. 11Po roðenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 12Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah. 13Po roðenju Šelahovu Arpakšad je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. 14Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber. 15Po roðenju Eberovu Šelah je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. 16Kad su Eberu bile trideset i èetiri godine, rodi mu se Peleg. 17Po roðenju Pelegovu Eber je živio èetiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 18Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu. 19Po roðenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 20Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. 21Po roðenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 22Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor. 23Po roðenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 24Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah. 25Po roðenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. 26Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran. 27Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot. 28Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom. 29Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kæi Harana, oca Milke i Jiske. 30Saraja bijaše nerotkinja - nije imala poroda. 31Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane. 32Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.

« Prev Genesis 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |