« Prev Ezra 10 Next »

Chapter 10

1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plaèuæi i ležeæi pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao. 2Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajuæi rijeè reèe Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga ženeæi se tuðinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu. 3Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obeæajmo da æemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjeæaju strahopoèitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuðinke i djecu koju su rodile. Uèinimo dakle po Zakonu! 4Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi æemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!" 5Tada ustade Ezra i zakle glavare sveæenièke, i levite, i sve Izraelce da æe uèiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se. 6Ezra se udalji ispred Doma Božjega i uðe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noæ i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika. 7Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu: 8a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga æe pozvati glavari i starješine, bit æe mu zaplijenjeno imanje i iskljuèit æe ga iz zbora povratnika. 9Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, dršæuæi zbog svega toga i zbog jake kiše. 10Tada, ustavši, sveæenik Ezra reèe im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuðinkama. Tako ste poveæali grijeh Izraelov! 11Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuðinki." 12Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: "Jest, dužnost nam je uèiniti po tvome savjetu! 13Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili. 14Mogu nas na zajednièkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuðinkama mogu doæi u odreðeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga." 15Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj. 16Povratnici uèiniše tako: rastaše se. Sveæenik Ezra izabra za pomoænike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence odreðeni. Poèeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali. 17I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuðinkama. 18Meðu pripadnicima sveæenstva evo koji bijahu oženjeni tuðinkama: izmeðu sinova Ješue, sina Josadakova, i meðu njegovom braæom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija; 19oni dadoše svoju ruku da æe otpustiti svoje žene i da æe za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu. 20Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja; 21od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija; 22od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa. 23Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer. 24Od pjevaèa: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri. 25A izmeðu Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja; 26od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija; 27od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza; 28od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj; 29od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot; 30od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše; 31od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun, 32Benjamin, Maluk, Semarja; 33od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej; 34od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel, 35Benaja, Bedja, Kelu, 36Vanija, Meremot, Elijašib, 37Matanija, Matnaj i Jaasaj; 38od sinova Binujevih: Šimej, 39Šelemja, Natan i Adaja; 40od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj, 41Azareel, Šelemja, Šemarja, 42Šalum, Amarja, Josip; 43od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja. 44Svi su ovi bili oženjeni tuðinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.

« Prev Ezra 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |