« Prev Ezekiel 48 Next »

Chapter 48

1 A ovo su imena plemenÄa: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damašèanskoga kraja na sjeveru duž Hamata, od istoka do zapada - dio Danov. 2Uz podruèje Danovo, od istoka do zapada - dio Ašerov. 3Uz podruèje Ašerovo, od istoka do zapada - dio Naftalijev. 4Uz podruèje Naftalijevo, od istoka do zapada - dio Manašeov. 5Uz podruèje Manašeovo, od istoka do zapada - dio Efrajimov. 6Uz podruèje Efrajimovo, od istoka do zapada - dio Rubenov. 7Uz podruèje Rubenovo, od istoka do zapada - dio Judin. 8Uz podruèje Judino, od istoka do zapada neka bude pridržano podruèje koje æete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisuæa lakata u širinu, a u dužinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetište. 9To pridržano podruèje koje æete Jahvi prinijeti neka bude dugaèko dvadeset i pet tisuæa lakata, široko deset tisuæa. 10To sveto, prineseno podruèje za sveæenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisuæa lakata; prema zapadu široko deset tisuæa, prema istoku široko deset tisuæa; prema jugu dugaèko dvadeset i pet tisuæa. U sredini neka bude Jahvino Svetište. 11A posveæenim sveæenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno služili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi: 12njima æe pripasti dio od toga najsvetijeg podruèja zemlje, uz podruèje levitsko. 13A levitima, baš kao i podruèju sveæenièkom: dvadeset i pet tisuæa lakata u dužinu i deset tisuæa lakata u širinu - ukupno dvadeset i pet tisuæa lakata u dužinu, deset tisuæa u širinu. 14Od toga se ništa ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posveæena. 15Pet tisuæa lakata u širinu, što ostane od onih dvadeset i pet tisuæa, neka bude opæe podruèje: za grad, za naselje i za èistinu. Grad neka bude u sredini. 16Evo mjerÄa: sa sjevera èetiri tisuæe i pet stotina lakata; s juga èetiri tisuæe i pet stotina; s istoka èetiri tisuæe i pet stotina; sa zapada èetiri tisuæe i pet stotina. 17A èistina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu. 18Što ostane u dužinu, duž svetoga podruèja - deset tisuæa lakata prema istoku i deset tisuæa prema zapadu, duž svetoga podruèja - to neka bude za uzdržavanje onih koji služe gradu. 19Ti koji služe gradu uzimat æe se iz svih plemena Izraelovih. 20Sve, dakle, pridržano podruèje - dvadeset i pet tisuæa lakata sa dvadeset i pet tisuæa, u èetverokut - prinijet æete Jahvi: i sveto podruèje i posjed gradski. 21Knezu pripada što preostane: s obje strane svetoga podruèja i posjeda gradskoga - prema istoku dvadeset i pet tisuæa lakata, prema istoènoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisuæa lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim podruèjima - sve je to kneževo. A u sredini je sveto podruèje i Svetište Doma. 22Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga - koje je usred kneževa - i izmeðu Judina i Benjaminova podruèja: kneževo je. 23Ostala plemena: od istoka do zapada - dio Benjaminov. 24Uz podruèje Benjaminovo, od istoka do zapada - dio Šimunov. 25uz podruèje Šimunovo, od istoka do zapada - dio Jisakarov. 26Uz podruèje Jisakarovo, od istoka do zapada - dio Zebulunov. 27Uz podruèje Zebulunovo, od istoka do zapada - dio Gadov. 28Uz podruèje Gadovo, na južnoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadeša, pa potokom prema Velikome moru. 29To je zemlja koju æete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi - rijeè je Jahve Gospoda. 30[30a] A ovo su gradska vrata 31[31a] koja æe se zvati po Izraelovim plemenima. [30b] Na sjevernoj strani - èetiri tisuæe i pet stotina lakata u dužinu - [31b] troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva. 32Na istoènoj strani - èetiri tisuæe i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova. 33Na južnoj strani - èetiri tisuæe i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Šimunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova. 34Sa zapadne strane - èetiri tisuæe i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Ašerova, Vrata Naftalijeva. 35Sve uokolo: osamnaest tisuæa lakata. A ime æe gradu unapredak biti: 'Jahve je ovdje.'"

« Prev Ezekiel 48 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |