« Prev Ezekiel 41 Next »

Chapter 41

1 Zatim me povede u Hekal. Izmjeri mu polustupove: bijahu široki šest lakata s jedne i šest lakata s druge strane. 2Vrata bijahu široka deset lakata: sa svake strane po jedno krilo od pet lakata. A zatim izmjeri Hekal: bijaše dugaèak èetrdeset, a širok dvadeset lakata. 3Onda uðe i izmjeri polustupove vrata: dva lakta; zatim vrata: šest lakata; pa širinu vrata: sedam lakata. 4Izmjeri zatim unutrašnji prostor: dužina dvadeset lakata, širina ispred Hekala dvadeset lakata. I reèe mi: "To je Svetinja nad svetinjama." 5Potom izmjeri zid Doma: šest lakata. Poboène prostorije bijahu široke èetiri lakta, sve oko Doma. 6Poboène prostorije bijahu jedna nad drugom, bijaše ih trideset na tri bÓoja. U hramskom zidu bijahu, sve uokolo, zasjeci da prihvate poboène prostorije. Tako one ne bijahu ugraðene u hramski zid. 7Širina se prostorija poveæavala od boja do boja, jer su one sve uokolo, na bojeve, okruživale Dom, a Dom je, kako se uzlazilo, ostavljao sve širi prostor. S najdonjeg se boja uzlazilo na najgornji kroza srednji. 8Onda vidjeh sve oko Doma neku uzvisinu. Osnove poboènih prostorija: cijela trska, šest lakata. 9Debljina vanjskoga zida poboènih klijeti: pet lakata. Prolaz izmeðu poboènih prostorija Doma 10i klijeti bijaše, sve uokolo Doma, dvadeset lakata širok. 11Iz poboène prostorije izlažahu na prolaz jedna vrata prema sjeveru i jedna prema jugu. Prolaz bijaše širok pet lakata svud uokolo. 12Zdanje što zatvaraše ograðeni prostor sa zapada bijaše široko sedamdeset lakata, a zid te graðevine posvud uokolo bijaše debeo pet lakata i dugaèak devedeset lakata. 13On izmjeri Dom: bijaše dugaèak stotinu lakata. Ograðeni prostor, zdanje mu i zidovi, stotinu lakata dužine. 14Širina proèelja Doma s ograðenim prostorom prema istoku: sto lakata. 15On izmjeri dužinu zdanja duž ograðenog prostora što bijaše straga i hodnike s jedne i s druge strane: stotinu lakata. Unutrašnjost Hekala, trijemovi predvorja, 16pragovi, prozori s rešetkama i hodnici na sve tri strane uokolo, nasuprot pragovima, bijahu sve uokolo drvetom obloženi od zemlje do prozora. Prozori su bili zastrti. 17Od ulaza sve do unutrašnjosti Doma, a tako i izvana te po svem zidu uokolo, iznutra i izvana, 18bijahu likovi kerubina i palma. Po jedna palma izmeðu dva kerubina, a svaki kerubin imaše dva lica: 19prema palmi s jedne strane lice èovjeèje, a prema palmi s druge strane lice lavlje. Tako bijaše po svemu Domu sve uokolo: 20od zemlje do ponad vrata bijahu izdjeljani kerubini i palme, a tako i po zidu Hekala. 21Dovratnici Hekala bijahu èetverouglasti. 22Pred Svetištem nešto kao žrtvenik od drveta: tri lakta visok, dva lakta dugaèak i dva lakta širok. Uglovi mu, podnožje i stranice bijahu od drveta. I èovjek mi reèe: "Evo stola koji je pred licem Jahvinim!" 23I Hekal i Svetište imahu po dvoja vrata, 24a svaka vrata po dva krila što se obrtahu: dva krila u jednih i dva krila u drugih vrata. 25A na vratima Hekala bijahu izdjeljani kerubini i palme, kao što bijahu izdjeljani i po zidovima. Izvana pred trijemom bijaše drvena nadstrešnica. 26Prozori s rešetkama i palme bijahu s jedne i s druge strane na trijemu, u poboènim prostorijama Doma i na nadstrešnici.

« Prev Ezekiel 41 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |