« Prev Ezekiel 40 Next »

Chapter 40

1 Godine dvadeset i pete za našega izgnanstva, poèetkom godine, prvoga mjeseca, desetoga dana, a èetrnaest godina otkako pade Grad, upravo onoga dana spusti se na me ruka Jahvina. 2I odvede me u božanskom viðenju u zemlju Izraelovu te me postavi na veoma visoku goru: Na njoj, s južne strane, bijaše nešto kao sazidan grad. 3Povede me onamo, i gle: èovjek, sjajan kao mjed, stajaše na vratima, s lanenim užetom i mjeraèkom trskom u ruci. 4I taj mi èovjek reèe: "Sine èovjeèji, gledaj svojim oèima i slušaj svojim ušima, popamti sve što æu ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Objavi domu Izraelovu sve što ovdje vidiš." 5I gle, zdanje sve uokolo opasano zidom. Èovjek držaše u ruci mjeraèku trsku od šest lakata, a svaki lakat bijaše za jedan dlan duži od obiènoga lakta. On izmjeri zdanje. Širina: jedna trska, visina: jedna trska. 6Zatim poðe k vratima što bijahu okrenuta k istoku. Uspe se uza stepenice i izmjeri prag vrata. Širina: jedna trska. 7A svaka klijet jednu trsku dugaèka i jednu trsku široka. Izmeðu klijeti: pet lakata. Prag vrata sa strane njihova trijema, iznutra, jedna trska. 8Izmjeri trijem vrata iznutra: bijaše osam lakata širok, 9a njegovi polustupovi dva lakta. Trijem vrata bijaše s nutarnje strane. 10Na svakoj strani istoènih vrata bijahu po tri klijeti. I sve tri bijahu iste mjere. Tako i polustupovi: s obje strane bijahu iste mjere. 11Zatim izmjeri vrata: bijahu deset lakata široka i trinaest lakata visoka. 12Pred klijetima bijaše s jedne i s druge strane ograda od jednog lakta. Svaka klijet: šest lakata s jedne i šest lakata s druge strane. 13A zatim izmjeri vrata od stražnje strane jedne klijeti do stražnje strane nasuprotne klijeti, u širinu: bijaše dvadeset i pet lakata; otvor pred otvorom. 14Izmjeri i trijem: dvadeset lakata. Predvorje bijaše sve uokolo trijema vrata. 15Od ulaznog proèelja vrata do nasuprotne strane njihova trijema bijaše pedeset lakata. 16Na klijetima i njihovim dovracima, s unutrašnje strane sve uokolo, a tako i u trijemu, bijahu prozori s rešetkama. Takvi su prozori bili iznutra, sve naokolo, a na polustupovima palme. 17Zatim me povede u vanjsko predvorje Doma. I gle, sve oko predvorja prostorije i ploènik. Trideset prostorija na ploèniku. 18Ploènik bijaše sa svake strane vrata i odgovaraše razini vrata. To je donji ploènik. 19On izmjeri širinu predvorja od donjih vrata do unutrašnjega predvorja, s vanjske strane: sto lakata na istok i na sjever. 20Sjevernim vratima vanjskoga predvorja izmjeri širinu i dužinu. 21I ta su imala po tri klijeti sa svake strane, a stupovi im i trijemovi istih mjera kao u prvih vrata: pedeset lakata u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu. 22Prozori im, trijemovi i palme bijahu iste mjere kao na istoènim vratima, a na prilazu im sedam stepenica; trijem im bijaše s unutrašnje strane. 23Unutrašnje predvorje imaše vrata što bijahu nasuprot sjevernim vratima; kao i istoèna. On izmjeri: izmeðu jednih i drugih vrata bijaše sto lakata. 24Zatim me povede na jug, i gle: i ondje vrata. Izmjeri ondje klijeti, polustupove i trijemove: bijahu iste mjere. 25Ona, kao i njihovi trijemovi, imahu sve uokolo prozore što bijahu kao i oni prvi. Dužina je i tu iznosila pedeset lakata, a širina dvadeset i pet. 26K vratima je vodilo sedam stuba; trijem im je bio s unutrašnje strane, a na stupovima imahu po jednu palmu sa svake strane. 27Unutrašnje predvorje imaše jedna vrata i s južne strane. On izmjeri: od tih vrata do južnih vrata - sto lakata. 28Zatim me na južna vrata uvede u unutrašnje predvorje. I izmjeri južna vrata: bijahu istih mjera. 29Klijeti, stupovi i trijemovi bijahu istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud unaokolo prozore. Pedeset lakata bijaše tu u dužinu, dvadeset i pet lakata u širinu. 30A sve uokolo trijemovi: dvadeset i pet lakata dugi, a pet lakata široki. 31Trijemovi su se pružili prema vanjskom predvorju. Na polustupovima njihovim palme, a stubište im je imalo osam stuba. 32Zatim me povede k istoènim vratima unutrašnjega predvorja. I izmjeri vrata: bijahu istih mjera. 33Klijeti im, polustupovi i trijemovi bijahu takoðer istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud naokolo prozore. U dužinu bješe pedeset lakata, u širinu dvadeset i pet. 34Trijem im se pružao prema vanjskom predvorju. Na njihovim polustupovima s ove i s one strane bijahu palme. Stubište im imaše osam stuba. 35Zatim me povede k sjevernim vratima. I izmjeri ih: bijahu istih mjera. 36Klijeti im, polustupovi i trijemovi bijahu takoðer istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud uokolo prozore. Pedeset je lakata tu bilo u dužinu, a dvadeset i pet u širinu. 37Trijem je sezao do vanjskoga predvorja. Na polustupovima s ove i one strane bijahu palme. Stubište imaše osam stuba. 38Uz trijemove vrata bijaše prostor s posebnim ulazom. Ondje su se ispirale žrtve paljenice. 39U trijemu vrata s jedne i s druge strane bijahu po dva stola za klanje paljenicÄa, okajnicÄa i naknadnicÄa. 40I s vanjske strane onomu tko ulazi na ulaz sjevernih vrata bijahu dva stola; i s druge strane, prema trijemu vrata, dva stola. 41Èetiri stola, dakle, s jedne, a èetiri stola s druge strane vrata: u svemu osam stolova, na kojima se klahu žrtve. 42Osim toga, èetiri stola za paljenice, od klesanoga kamena. Bili su po lakat i pol široki i lakat visoki. Na njima je stajao pribor za klanje žrtava paljenica i klanica. 43Stolovi bijahu sve uokolo obrubljeni žljebiæima od jednoga dlana, zavrnutima unutra. Na stolove se stavljalo žrtveno meso. 44Zatim me povede u unutrašnje predvorje. U unutrašnjem predvorju bijahu dvije prostorije: jedna bijaše sa strane sjevernih vrata, okrenuta prema jugu, a druga sa strane južnih vrata, okrenuta prema sjeveru. 45I on mi reèe: "Ta prostorija što je okrenuta na jug odreðena je za sveæenike koji obavljaju službu u Domu. 46A prostorija što je okrenuta na sjever jest za sveæenike koji obavljaju službu na žrtveniku. To su sinovi Sadokovi, oni izmeðu sinova Levijevih koji smiju priæi k Jahvi da mu služe!" 47On izmjeri predvorje. Dužina: sto lakata, širina: sto lakata; bijaše èetverouglasto. Pred Domom stajaše žrtvenik. 48A zatim me povede k trijemu. Izmjeri polustupove trijema: bijaše pet lakata na jednoj i pet lakata na drugoj strani. Vrata bijahu široka tri lakta s jedne i tri lakta s druge strane. 49Trijem bijaše dugaèak dvadeset lakata, a širok dvanaest lakata. Deset je stepenica vodilo onamo. Na dovratnicima s jedne i s druge strane stajaše po jedan stup.

« Prev Ezekiel 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |