« Prev Exodus 36 Next »

Chapter 36

1 Stoga neka Besalel, Oholiab i svi vještaci koje je Jahve obdario vještinom i sposobnošæu da vješto izvedu sve poslove oko podizanja Svetišta obave sve kako je Jahve naredio." 2Mojsije onda pozva Besalela, Oholiaba i sve one što ih je Jahve obdario vještinom; sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i izvedu ga. 3Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom, 4svi majstori koji su gradili Svetište doðu - svaki s posla na kojem je radio - 5i reknu Mojsiju: "Svijet donosi mnogo više nego što je potrebno za izvoðenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo." 6Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: "Neka više nijedan èovjek ni žena ne donosi nikakva priloga za Svetište!" Tako ustave narod te nije donosio novih darova. 7Što imahu bijaše dosta da se izvede sve djelo; i još je pretjecalo. 8I tako najvještiji ljudi meðu radnicima naprave Prebivalište. Naèine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina. 9Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere. 10Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom. 11Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno naèine petlje od modre vune; jednako ih naèine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela; 12naèine pedeset petlji na jednome komadu, a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Petlje su stajale jedna spram druge. 13Onda naprave pedeset zlatnih kopèa pa sastave zavjese kopèama jednu s drugom. Tako je Prebivalište bilo kao jedna cjelina. 14Zatim za Šator povrh Prebivališta naèine zavjese od kostrijeti; naèine ih jedanaest. 15Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. 16Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se. 17Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset naèine na rubu drugoga komada. 18Naèine i pedeset kopèa od tuèa da sastave Šator zajedno, tako da bude jedna cjelina. 19Zatim naprave pokrov za Šator od uèinjenih ovnujskih koža, a povrh njega drugi, od finih koža. 20Trenice nauzgor za Prebivalište izrade od bagremova drva. 21Duljina je svake trenice bila deset lakata, a širina lakat i pol. 22Svaka je trenica imala dva klina da je drže uspravno. To su napravili na svakoj trenici za Šator. 23Trenice za Prebivalište napravili su ovako: dvadeset trenica za južnu stranu; 24napravili su èetrdeset podnožja od srebra pod dvadeset trenica - dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnožja pod svaku slijedeæu trenicu za njezina dva klina. 25Za drugu, sjevernu, stranu Prebivališta naprave dvadeset trenica 26i za njih èetrdeset podnožja od srebra - dva podnožja pod prvu trenicu, a po dva podnožja pod svaku slijedeæu trenicu. 27Prebivalištu straga, prema zapadu, napraviše šest trenica. 28Naprave i dvije trenice za uglove Prebivališta straga. 29Pri dnu su bile rastavljene, ali su se pri vrhu, kod prvoga koluta, sastajale. Tako su ih obje postavili za dva ugla. 30Bilo je osam trenica s njihovim podnožjima od srebra: šesnaest podnožja, pod svakom trenicom dva. 31Naèine prijeènice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta, 32a pet opet prijeènica za trenice s druge strane Prebivališta te pet prijeènica za trenice Prebivalištu straga, prema zapadu. 33Onda naèine središnju prijeènicu što je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj. 34Trenice oblože zlatom, a njihove kolutove, kroz koje su prijeènice bile provuèene, naèine od zlata. I prijeènice oblože zlatom. 35Naprave zavjesu od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; naèine je s izvezenim kerubinima. 36Za nju naprave èetiri stupa od bagremova drva i oblože ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i èetiri podnožja od srebra. 37Na ulazu u Šator naprave zavjesu od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetnièki protkanu, i za nju pet stupèiæa s njihovim kukama. Vrhove stupèiæa i njihove šipke oblože zlatom, dok im pet podnožja naprave od tuèa.

« Prev Exodus 36 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |