« Prev Exodus 25 Next »

Chapter 25

1 Jahve reèe Mojsiju: 2"Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju èast od svakoga koji daje od srca. 3A primajte ove darove: zlato, srebro i tuè; 4ljubièasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan; 5uèinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo; 6ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kaðenje; 7oniks i drugo drago kamenje koje æe se umetnuti u opleæak i naprsnik. 8Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti meðu njima. 9Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi toèno prema uzorku koji ti pokažem." 10"Od bagremova drva neka naprave Kovèeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok. 11Okuj ga èistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata. 12Salij za nj èetiri zlatna koluta; prikuj ih za èetiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge. 13Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj. 14Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovèega da se na njima Kovèeg nosi. 15Neka motke ostanu u kolutima Kovèega; neka se iz njih ne izvlaèe. 16Svjedoèanstvo koje æu ti predati - u Kovèeg položi." 17"Pomirilište napravi takoðer od èistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol. 18Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. 19Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Prièvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim saèinjavaju jedan komad. 20Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište. 21Stavi na Kovèeg Pomirilište, a u Kovèeg položi ploèe Svjedoèanstva što æu ti ih dati. 22Tu æu se ja s tobom sastajati i ozgo æu ti, iznad Pomirilišta - izmeðu ona dva kerubina što su na Kovèegu ploèa Svjedoèanstva - saopæavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima." 23"Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok. 24U èisto ga zlato obloži i naèini mu naokolo završni pojas od zlata. 25Naokolo mu naèini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata. 26Nadalje, uspravi mu èetiri koluta od zlata pa mu ih prièvrsti na njegova èetiri nožna ugla. 27Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola. 28Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima æe se stol nositi. 29Za nj onda napravi: zdjele, varjaèe, vrèeve i pehare za izlijevanje prinosa. Naèini ih od èistoga zlata. 30Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh." 31"Naèini svijeænjak od èistoga zlata. Svijeænjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove èaše, èaške i latice - sve neka bude od jednoga komada. 32Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka. 33Na jednome kraku neka budu tri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijeænjaka. 34Na samome svijeænjaku neka budu èetiri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama. 35Èaška ispod dva kraka, saèinjavajuæi jedan komad s njime; onda èaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa èaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali. 36Njihove èaške i njihovi krakovi saèinjavat æe jedan komad s njim - sve skovano u jednome komadu od èistoga zlata. 37Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda. 38Usekaèi i pepeljare za njih neka su od èistoga zlata. 39Upotrijebi talenat èistoga zlata za svijeænjak i sav njegov pribor. 40Pazi! Naèini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan."

« Prev Exodus 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |