« Prev Deuteronomy 13 Next »

Chapter 13

1 Sve što vam nareðujem držite; tomu ništa ne domeæi i ništa ne oduzimaj. 2Ako se u tvojoj sredini pojavi kakav prorok ili èovjek sa snoviðenjima pa ti iznese kakvo znamenje ili èudo; 3i to se znamenje ili èudo o kojem ti je govorio ispuni i onda ti on rekne: 'Poðimo sad za drugim bogovima kojih dosad ne poznaješ i njima iskazujmo štovanje', 4nemoj slušati rijeèi toga proroka ni sne toga sanjaèa: tÓa to vas iskušava Jahve, Bog vaš; hoæe da dozna ljubite li zbilja Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom. 5Idite samo za Jahvom, Bogom svojim; njega se bojte; njegove zapovijedi vršite; njegov glas slušajte; njemu štovanje iskazujte; uz njega se priljubite. 6A onaj prorok ili sanjaè neka se pogubi jer je poticao na otpad od Jahve, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuæe ropstva. Onaj te htio zavesti s puta kojim ti je Jahve, Bog tvoj, naredio da ideš. Tako treba da iskorijeniš zlo iz svoje sredine. 7Kad bi te brat tvoj, sin majke tvoje, ili sin tvoj vlastiti, kæi tvoja, žena u tvom naruèju ili prijatelj tvoj koji ti je kao i život, potajno zavodio govoreæi: 'Hajde da iskazujemo štovanje drugim bogovima', kojih ne poznaješ ni ti niti su ih poznavali tvoji oci, 8bogovima onih naroda što oko vas budu, bilo tebi blizu bilo od tebe daleko, od jednoga kraja zemlje do drugoga - 9nemoj pristati niti ga slušaj! Neka ga tvoje oko ne sažaljuje; ne štedi ga i ne sakrivaj ga 10nego ga ubij! Neka se najprije tvoja ruka digne na nj da ga usmrtiš, a onda ruka svega naroda. 11Zaspi ga kamenjem dok ne umre, jer je kušao da te odvrati od Jahve, Boga tvoga, koji te izvede iz zemlje egipatske, iz kuæe ropstva. 12Sav æe se Izrael, kad to èuje, napuniti strahom te više neæe poèinjati takva zla u tvojoj sredini. 13Ako u kojem tvome gradu što ti ga Jahve, Bog tvoj, dadne da se u njemu nastaniš, èuješ gdje govore: 14'Pojavile se ništarije iz tvoje sredine i zavedoše žitelje svoga grada kazujuæi: Hajde da služimo drugim bogovima! - kojih vi inaèe ne poznajete - 15tada dobro istraži, raspitaj se i temeljito izvidi. Bude li istina i doista se ta grozota uèinila u tvojoj sredini, 16onda posijeci oštrim maèem stanovništvo toga grada, izvrši nad njim kleto uništenje i nad svime što bude u njemu. 17Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome. Neka zauvijek ostane ruševina i neka se više nikada ne sazida. 18Od onoga što je bilo prokletstvom udareno neka ništa ne prione za tvoju ruku, da Jahve odustane od žestine svoga gnjeva; da ti iskaže milosrðe, smiluje ti se i razmnoži te, kako se zakleo tvojim ocima 19ako ti budeš slušao glas Jahve, Boga svoga, držeæi sve njegove zapovijedi koje ti danas nareðujem i vršeæi što je pravo u oèima Jahve, Boga tvoga.

« Prev Deuteronomy 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |