« Prev Daniel 3 Next »

Chapter 3

1 Kralj Nabukodonozor odredi da se naèini zlatni kip, visok šezdeset lakata i širok šest, i da ga postave u ravnici Duri, u pokrajini babilonskoj. 2Kralj Nabukodonozor pozva satrape, namjesnike, upravitelje, savjetnike, riznièare, suce i zakonoznance i sve namjesnike pokrajina da doðu na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor. 3Tada se sakupiše satrapi, namjesnici, upravitelji, savjetnici, riznièari, suci i zakonoznanci i svi namjesnici pokrajinske vlasti na posvetu kipa što ga podiže kralj Nabukodonozor. I stadoše pred kip što podiže Nabukodonozor. 4Glasnik proglasi: "O narodi, plemena i jezici, evo što vam se nareðuje: 5u èasu kad zaèujete zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, bacite se na tlo i poklonite se zlatnome kipu što ga podiže kralj Nabukodonozor! 6Tko se ne baci na tlo i ne pokloni, bit æe smjesta baèen u peæ užarenu." 7Zato, èim zaèuše zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciše se na tlo svi narodi, plemena i jezici klanjajuæi se zlatnome kipu što ga podiže kralj Nabukodonozor. 8Uto doðoše neki Kaldejci i optužiše Judejce. 9Rekoše kralju Nabukodonozoru: "O kralju, živ bio dovijeka! 10Ti si, kralju, naredio svakom èovjeku koji zaèuje zvuke roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala da se baci na tlo i da se pokloni zlatnome kipu; 11a tko se ne baci na tlo i ne pokloni, da bude baèen u peæ užarenu. 12A evo, ovdje su Judejci koje si postavio za upravitelje pokrajine babilonske: Šadrak, Mešak i Abed Nego. Ti ljudi ne mare za te, o kralju; oni ne štuju tvojih bogova i nisu se poklonili zlatnome kipu što si ga podigao." 13Nabukodonozor, bijesan i gnjevan, pozva Šadraka, Mešaka i Abed Nega. Odmah ih dovedoše pred kralja. 14A Nabukodonozor im reèe: "Je li istina, Šadraèe, Mešaèe i Abed Nego, da vi ne štujete mojih bogova i da se ne klanjate zlatnome kipu što ga podigoh? 15Jeste li voljni, èim zaèujete zvuk roga, frule, citre, sambuke, psaltira, gajda i svakovrsnih drugih glazbala, baciti se na tlo i pokloniti se kipu što ga naèinih? Ako li mu se ne poklonite, bit æete smjesta baèeni u peæ užarenu; i koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?" 16Šadrak, Mešak i Abed Nego odgovoriše kralju Nabukodonozoru: "Ne treba da ti odgovorimo na to. 17Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peæi i od ruke tvoje, kralju; on æe nas i izbaviti. 18No ako toga i ne uèini, znaj, o kralju: mi neæemo služiti tvojemu bogu niti æemo se pokloniti kipu što si ga podigao." 19Na te rijeèi kralj Nabukodonozor uskipje bijesom, a lice mu se iznakazi na Šadraka, Mešaka i Abed Nega. 20On naredi da se peæ ugrije sedam puta jaèe no inaèe i jakim ljudima iz svoje vojske zapovjedi da svežu Šadraka, Mešaka i Abed Nega i bace u peæ punu žarkoga ognja. 21Svezaše ih, dakle, i u plaštevima, obuæi i kapama baciše u zažarenu peæ. 22Kako kraljeva zapovijed bijaše žurna a peæ preko mjere užarena, plamen ubi ljude koji su bacali Šadraka, Mešaka i Abed Nega. 23A tri èovjeka - Šadrak, Mešak i Abed Nego - padoše svezani u zažarenu peæ. 24Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike: "Nismo li bacili ova tri èovjeka svezana u oganj?" Oni odgovoriše: "Jesmo, kralju!" 25Stavši Azarja otvori usta i pomoli se usred ognja ovako: 25On reèe: "Ali ja vidim èetiri èovjeka, odriješeni šeæu po vatri i ništa im se zlo ne dogaða; èetvrti je slièan sinu Božjemu." 26"Blagoslovljen i hvaljen budi, Gospode, Bože otaca naših, i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka! 26Nabukodonozor priðe vratima užarene peæi i viknu: "Šadraèe, Mešaèe i Abed Nego, sluge Boga Višnjega, iziðite i doðite ovamo!" Tada iziðoše iz ognja Šadrak, Mešak i Abed Nego. 27Pravedan si u svemu što uèini nama, sva su tvoja djela istinita, svi tvoji putovi pravi, svi tvoji sudovi istina. 27Sakupiše se satrapi, starješine, upravitelji i kraljevi savjetnici da vide te ljude: oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im na glavi neopaljena, plaštevi im neošteæeni, nikakav se zadah ognja ne bijaše uhvatio njih. 28Po pravdi si presudio u svemu što si poslao na nas i na sveti grad otaca naših, Jeruzalem: zbog naših si grijeha ovako postupio s nama, u istini i pravednosti. 28Nabukodonozor viknu: "Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed Negov, koji je poslao svog anðela i izbavio svoje sluge, one koji se uzdahu u njega te se ne pokoriše kraljevoj naredbi, veæ radije predadoše svoje tijelo ognju negoli da štuju ili se klanjaju drugome osim svome Bogu! 29Zgriješili smo i poèinili bezakonje odmetnuvši se od tebe, sagriješili teško; ne slušasmo naredbe tvoje. 29Nareðujem dakle: O narodi, plemena i jezici, svatko izmeðu vas tko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abed Negova neka bude raskomadan, a njegova kuæa pretvorena u smetlište, jer nema boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj." 30Nismo ih èuvali i nismo vršili što nam bijaše nareðeno za naše dobro. 30Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abed Nega na visoke položaje u pokrajini babilonskoj. 31Sve što si poslao na nas, sve što si nam uèinio, pravedno si uèinio. 31Nabukodonozor, kralj, svim plemenima, narodima i jezicima po svoj zemlji: Obilovali mirom! 32Kad si nas predao u ruke bezakonika, dušmana naših, najgorih odmetnika, i kralju nepravednom, najgorem na zemlji, 32Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i èudesa što ih na meni uèini Bog Svevišnji. 33te danas ne smijemo otvoriti usta: sramota i ruglo pokrivaju one koji ti služe i tebi se klanjaju. 33Znakovi njegovi kako su veliki! Èudesa njegova kako silna! Kraljevstvo njegovo - kraljevstvo vjeèno! Vlast njegova za sva pokoljenja! 34O, ne zapusti nas zauvijek, zbog imena svoga, i ne razvrgni Saveza svoga, 35ne uskrati nam svoje milosrðe zbog Abrahama, miljenika svoga; zbog Izaka, sluge svojega; zbog Izraela, sveca svojega, 36kojima si obeæao umnožit' potomstvo kao zvijezde nebeske i kao pijesak na obali morskoj. 37Gospode, postadosmo najmanji meðu narodima, prezreni po svoj zemlji poradi grijeha svojih. 38Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenice, klanice, prinosa, kada, ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi 39Üi da naðemo milosrðe. No primi nas slomljene duše, duha ponizna! 40Kao paljenice ovnova i bikova, kao tisuæe pretilih janjaca - takva nek' bude žrtva naša pred tobom danas da nas pomiri s tobom - jer se neæe postidjeti oni koji se u te uzdaju. 41Odsada æemo svim srcem slijediti tebe, tebe se bojati i tražiti lice tvoje. 42Ne postidi nas, veæ postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj! 43Izbavi nas, kao nekoæ, èudesima svojim, proslavi ime svoje, Gospode! 44Neka se postide oni koji zlo èine slugama tvojim: neka se postide svoga nasilja i neka im sila skršena bude! 45Nek' znaju da si ti jedini Bog i Gospod, slavan po svoj zemlji!" Anðeo Gospodnji u užarenoj peæi 46Kraljeve sluge koje ih bijahu bacile u peæ neprestano poticahu oganj zemnim uljem, smolom, kuèinama i vinjagom, 47tako te plamen lizaše èetrdeset i devet lakata iznad peæi. 48Buknuvši, spali Kaldejce koji se naðoše oko peæi. 49No Anðeo Gospodnji siðe u peæ k Azarji i njegovim drugovima; izagna plamen ognja iz peæi 50te usred peæi puhaše kao rosni lahor, a oganj ih ne dodirnu niti im zadade bol ili kakvu neugodnost. Pjesma triju mladiæa 51Tada sva trojica zapjevaše u peæi jednim glasom, slaveæi i blagoslivljajuæi Boga: 52"Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših, hvaljen i uzvisivan dovijeka! Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, hvaljeno i uzvisivano dovijeka! 53Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen dovijeka! 54Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, hvaljen i uzvisivan dovijeka! 55Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima, hvaljen i uzvisivan dovijeka! 56Blagoslovljen budi na svodu nebeskom, hvaljen i slavljen dovijeka! 57Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 58Anðeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 59Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 60Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 61Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 62Sunce i mjeseèe, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 63Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 64Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 65Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 66Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 67Studeni i vruæino, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 68Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 69Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 70Tuèe i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 71Noæi i dani, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 72Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 73Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 74Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: neka ga hvali i uzvisuje dovijeka! 75Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 76Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 77Izvori, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 78Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 79Kitovi i sve što se mièe u vodama, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 80Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 81Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 82Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 83Izraele, blagoslivljaj Gospoda: hvali i uzvisuj ga dovijeka! 84Sveæenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 85Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 86Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 87Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! 88Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Jer on nas je spasio od Podzemlja, on nas je istrgao iz ruke smrti, on nas je izbavio iz peæi užarene, on nas je izbavio iz plamena. 89Slavite Gospoda jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova! 90Svi štovatelji Gospodnji, blagoslivljajte Boga nad bogovima, hvalite i zahvaljujte, jer vjeèna je ljubav njegova!"

« Prev Daniel 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |