« Prev Acts 3 Next »

Chapter 3

1 Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru. 2Upravo su donosili nekog èovjeka, hroma od majèine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram. 3On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoraèiše u Hram te zamoli milostinju. 4Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reèe: "Pogledaj u nas!" 5Dok ih je moleæivo motrio oèekujuæi od njih nešto dobiti, 6reèe mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazareæanina hodaj!" 7I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoæaše noge i gležnjevi 8pa skoèi, uspravi se, stane hodati te uðe s njima u Hram hodajuæi, poskakujuæi i hvaleæi Boga. 9Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga. 10Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo. 11Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strèa k njima u trijem zvani Salomonov. 12Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu èudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošæu postigli da ovaj prohoda? 13Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad veæ bijaše odluèio pustiti ga. 14Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. 15Zaèetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, èemu smo mi svjedoci." 16"I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naoèigled vas sviju." 17"I sada, braæo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. 18Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da æe njegov Pomazanik trpjeti. 19Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši 20pa od Gospodina doðu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa." 21Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeæa Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka." 22"Mojsije tako reèe: Proroka poput mene od vaše braæe podignut æe vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reèe. 23I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda." 24"I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, takoðer su navijestili ove dane." 25"Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreæi Abrahamu: Potomstvom æe se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje. 26Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opaèina svojih."

« Prev Acts 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |