« Prev Acts 18 Next »

Chapter 18

1 Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint. 2Ondje naðe nekog Židova imenom Akvilu, rodom iz Ponta, koji netom bijaše došao iz Italije sa svojom ženom Priscilom jer je Klaudije naredio da svi Židovi napuste Rim. Pohodio ih je 3i, kako bijahu istog zanimanja, ostao kod njih i radio. Po zanimanju bijahu šatorari. 4Svake je pak subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i Grke. 5Kad iz Makedonije pristigoše Sila i Timotej, Pavao se potpuno posveti Rijeèi svjedoèeæi Židovima da Isus jest Krist. 6Kako se pak oni stadoše protiviti i huliti, otrese on haljine i reèe im: "Krv vaša na glave vaše! Ja sam nedužan. Od sada idem k poganima." 7I ode odande te prijeðe u kuæu nekoga bogobojazna èovjeka, imenom Ticija Justa, èija kuæa bijaše tik do sinagoge. 8A nadstojnik sinagoge Krisp povjerova Gospodinu zajedno sa svim svojim domom. I mnogi od Korinæana koji su to slušali povjerovaše i pokrstiše se. 9Jedne noæi reèe Gospodin Pavlu u viðenju: "Ne boj se, nego govori i ne daj se ušutkati! 10Ta ja sam s tobom i nitko se neæe usuditi da ti naudi. Jer mnogo je naroda mojega u ovome gradu." 11Tako se zadrža godinu i šest mjeseci nauèavajuæi meðu njima rijeè Božju. 12Ali dok je Galion bio prokonzul Ahaje, navališe Židovi jednodušno na Pavla, dovukoše ga u sudnicu 13i rekoše: "Ovaj potièe ljude da protiv zakona štuju Boga." 14Pavao samo što nije zaustio kadli Galion reèe Židovima: "Da je posrijedi zloèin kakav ili nedjelo opako, saslušao bih vas, Židovi, kako je pravo; 15je li pak raspra o rijeèi i imenima i o nekom vašem zakonu, proviðajte sami; u tome ja ne želim biti sudac." 16I otpremi ih iz sudnice. 17A oni svi pograbiše nadstojnika sinagoge Sostena i stadoše ga šibati pred sudnicom. Galion nije za to ništa mario. 18Pavao osta još podosta vremena, a onda se oprosti s braæom pa pošto se u Kenhreji ošiša jer imaše zavjet, zaplovi prema Siriji, a s njime i Priscila i Akvila. 19Stigoše u Efez. Tu ih ostavi, a on uðe u sinagogu i stade raspravljati sa Židovima. 20Oni ga zamole da ostanu duže vremena, ali on ne pristade, 21nego se oprosti: "Još æu se, reèe, vratiti k vama, bude li Božja volja." I otplovi iz Efeza. 22Kad stiže u Cezareju, uziðe pozdraviti Crkvu pa onda siðe u Antiohiju. 23Neko se vrijeme zadrža pa onda ode i zareda galacijskim podruèjem i Frigijom utvrðujuæi sve uèenike. 24Uto neki Židov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, èovjek rjeèit i upuæen u Pisma, stiže u Efez. 25On bijaše upuæen u Put Gospodnji pa je vatrene duše govorio i nauèavao pomno o Isusu, premda je znao samo za Ivanovo krštenje. 26Poèe on tako smjelo govoriti u sinagogi. Èuše ga Priscila i Akvila, uzeše ga k sebi i pomnije mu izložiše Put Božji. 27A kad je nakanio otiæi u Ahaju, ohrabriše ga braæa i napisaše uèenicima da ga prime. Kad je stigao onamo, uvelike je koristio vjernicima po milosti 28jer je snažno pobijao Židove javno pokazujuæi iz Pisama da Isus jest Krist.

« Prev Acts 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |