« Prev Acts 15 Next »

Chapter 15

1 Uto neki siðoše iz Judeje i poèeše uèiti braæu: "Ako se ne obrežete po obièaju Mojsijevu, ne možete se spasiti." 2Kad izmeðu njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi izmeðu njih uzaðu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja. 3Oni su dakle, ispraæeni od Crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajuæi o obraæenju pogana i donoseæi svoj braæi veliku radost. 4Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog uèini po njima. 5Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa reknu: "Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev." 6Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre. 7Nakon duge raspre ustade Petar i reèe im: "Braæo, vi znate kako me Bog od najprvih dana izmeðu vas izabra da iz mojih usta pogani èuju rijeè evanðelja i uzvjeruju. 8I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoèi za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama. 9Nikakve razlike nije pravio izmeðu nas i njih: vjerom oèisti njihova srca. 10Što dakle sada iskušavate Boga stavljajuæi uèenicima na vrat jaram kojeg ni oci naši ni mi nismo mogli nositi? 11Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni." 12Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i èudesa Bog po njima uèinio meðu poganima. 13Kad oni ušutješe, progovori Jakov: "Poslušajte me, braæo! 14Šimun je izložio kako se Bog veæ na poèetku pobrinu izmeðu pogana uzeti narod imenu svojemu. 15S time su u skladu rijeèi Proroka. Ovako je doista pisano: 16Nakon toga vratit æu se i opet podiæi pali šator Davidov, iz ruševina ga podiæi, opet ga sazidati 17da preostali ljudi potraže Gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori Gospodin, koji to 18obznanjuje odvijeka. 19Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraæaju k Bogu, 20nego im poruèiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. 21Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote èitaju." 22Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zakljuèe izabrati neke muževe izmeðu sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeæi meðu braæom. 23Po njima pošalju ovo pismo: "Apostoli i starješine, braæa, braæi iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji - pozdrav!" 24"Buduæi da smo èuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, 25zakljuèismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, 26ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. 27Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni æe vam i usmeno priopæiti to isto. 28Zakljuèismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: 29uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro æete uèiniti. Živjeli!" 30Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju; sabrali su mnoštvo i predali pismo. 31Kad ga proèitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja. 32Juda i Sila, i sami proroci, mnogim rijeèima ohrabriše i utvrdiše braæu. 33Neko se vrijeme zadrže pa se onda s mirom od braæe vrate onima koji ih poslaše. 34# 35A Pavao i Barnaba ostadoše u Antiohiji nauèavajuæi i navješæujuæi zajedno s mnogima drugima rijeè Gospodnju. EVANÐELJE U EVROPI 36Nakon nekog vremena reèe Pavao Barnabi: "Vratimo se i pohodimo braæu po svim gradovima u kojima smo navješæivali rijeè Gospodnju, da vidimo kako su!" 37Barnaba je htio povesti i Ivana zvanog Marko. 38Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfiliji odvojio od njih te nije s njima pošao na djelo. 39Spopade ih takva ogorèenost da se raziðoše: Barnaba povede Marka i otplovi na Cipar, 40a Pavao sebi izabra Silu pa od braæe povjeren milosti Gospodnjoj 41proputova Siriju i Ciliciju, utvrðujuæi Crkve.

« Prev Acts 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |