« Prev 2 Chronicles 26 Next »

Chapter 26

1 vyqxv kl-jm yhvdh `t-jzyhv vhv` bn-ss jsrh snh vymlykv `tv txt `byv `m&yhv. 2 hv` bnh `t-`ylvt vysybh lyhvdh `xry skb-hmlk jm-`btyv. 3 bn-ss jsrh snh jzyhv bmlkv vxmsym vstym snh mlk byrvslm vsm `mv ykylyh mn-yrvslm. 4 vyjs hysr bjyny yhvh kkl `sr-jsh `m&yhv `byv. 5 vyhy ldrs `lhym bymy zkryhv hmbyn br`t h`lhym vbymy drsv `t- yhvh h&lyxv h`lhym. 6 vy&` vylxm bplstym vypr& `t-xvmt gt v`t xvmt ybnh v`t xvmt `sdvd vybnh jrym b`sdvd vbplstym. 7 vyjzrhv h`lhym jl-plstym vjl-hjrbyym hysbym bgvr-bjl vhmjvnym. 8 vytnv hjmvnym mnxh ljzyhv vylk smv jd-lbv` m&rym ky hxzyq jd- lmjlh. 9 vybn jzyhv mgdlym byrvslm jl-sjr hpnh vjl-sjr hgy` vjl-hmq&vj vyxzqm. 10 vybn mgdlym bmdbr vyx&b brvt rbym ky mqnh-rb hyh lv vbsplh vbmysvr `krym vkrmym bhrym vbkrml ky-`hb `dmh hyh. 11 vyhy ljzyhv xyl jsh mlxmh yv&`y &b` lgdvd bm$pr pqdtm byd yjv`l h$vpr vmjsyhv hsv+r jl yd-xnnyhv msry hmlk. 12 kl m$pr r`sy h`bvt lgbvry xyl `lpym vss m`vt. 13 vjl-ydm xyl &b` sls m`vt `lp vsbjt `lpym vxms m`vt jvsy mlxmh bkx xyl ljzr lmlk jl-h`vyb. 14 vykn lhm jzyhv lkl-h&b` mgnym vrmxym vkvbjym vsrynvt vqstvt vl`bny qljym. 15 vyjs byrvslm xsbnvt mxsbt xvsb lhyvt jl-hmgdlym vjl-hpnvt lyrv` bx&ym vb`bnym gdlvt vy&` smv jd-lmrxvq ky-hply` lhjzr jd ky-xzq. 16 vkxzqtv gbh lbv jd-lhsxyt vymjl byhvh `lhyv vyb` `l-hykl yhvh lhq+yr jl-mzbx hq+rt. 17 vyb` `xryv jzryhv hkhn vjmv khnym lyhvh smvnym bny-xyl. 18 vyjmdv jl-jzyhv hmlk vy`mrv lv l`-lk jzyhv lhq+yr lyhvh ky lkhnym bny-`hrn hmqdsym lhq+yr &` mn-hmqds ky mjlt vl`-lk lkbvd myhvh `lhym. 19 vyzjp jzyhv vbydv mq+rt lhq+yr vbzjpv jm-hkhnym vh&rjt zrxh bm&xv lpny hkhnym bbyt yhvh mjl lmzbx hq+rt. 20 vypn `lyv jzryhv khn hr`s vkl-hkhnym vhnh-hv` m&rj bm&xv vybhlvhv msm vgm-hv` ndxp l&`t ky ngjv yhvh. 21 vyhy jzyhv hmlk m&rj jd-yvm mvtv vysb byt hxpsvt m&rj ky ngzr mbyt yhvh vyvtm bnv jl-byt hmlk svp+ `t-jm h`r&. 22 vytr dbry jzyhv hr`snym vh`xrnym ktb ysjyhv bn-`mv& hnby`. 23 vyskb jzyhv jm-`btyv vyqbrv `tv jm-`btyv bsdh hqbvrh `sr lmlkym ky `mrv m&vrj hv` vymlk yvtm bnv txtyv.

« Prev 2 Chronicles 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |