« Prev 1 Chronicles 9 Next »

Chapter 9

1 vkl-ysr`l htyxsv vhnm ktvbym jl-$pr mlky ysr`l vyhvdh hglv lbbl bmjlm. 2 vhyvsbym hr`snym `sr b`xztm bjryhm ysr`l hkhnym hlvym vhntynym. 3 vbyrvslm ysbv mn-bny yhvdh vmn-bny bnymn vmn-bny `prym vmnsh. 4 jvty bn-jmyhvd bn-jmry bn-`mry bn-bnymn-bny pr& bn-yhvdh. 5 vmn-hsylvny jsyh hbkvr vbnyv. 6 vmn-bny-zrx yjv`l v`xyhm ss-m`vt vtsjym. 7 vmn-bny bnymn $lv` bn-mslm bn-hvdvyh bn-h$n`h. 8 vybnyh bn-yrxm v`lh bn-jzy bn-mkry vmslm bn-sp+yh bn-rjv`l bn- ybnyh. 9 v`xyhm ltldvtm tsj m`vt vxmsym vssh kl-`lh `nsym r`sy `bvt lbyt `btyhm. 10 vmn-hkhnym ydjyh vyhvyryb vykyn. 11 vjzryh bn-xlqyh bn-mslm bn-&dvq bn-mryvt bn-`xy+vb ngyd byt h`lhym. 12 vjdyh bn-yrxm bn-psxvr bn-mlkyh vmjsy bn-jdy`l bn-yxzrh bn- mslm bn-mslmyt bn-`mr. 13 v`xyhm r`sym lbyt `bvtm `lp vsbj m`vt vssym gbvry xyl ml`kt jbvdt byt-h`lhym. 14 vmn-hlvym smjyh bn-xsvb bn-jzryqm bn-xsbyh mn-bny mrry. 15 vbqbqr xrs vgll vmtnyh bn-myk` bn-zkry bn-`$p. 16 vjbdyh bn-smjyh bn-gll bn-ydvtvn vbrkyh bn-`$` bn-`lqnh hyvsb bx&ry n+vpty. 17 vhsjrym slvm vjqvb v+lmn v`xymn v`xyhm slvm hr`s. 18 vjd-hnh bsjr hmlk mzrxh hmh hsjrym lmxnvt bny lvy. 19 vslvm bn-qvr` bn-`by$p bn-qrx v`xyv lbyt-`byv hqrxym jl ml`kt hjbvdh smry h$pym l`hl v`btyhm jl-mxnh yhvh smry hmbv`. 20 vpynx$ bn-`ljzr ngyd hyh jlyhm lpnym yhvh jmv. 21 zkryh bn mslmyh sjr ptx l`hl mvjd. 22 klm hbrvrym lsjrym b$pym m`tym vsnym jsr hmh bx&ryhm htyxsm hmh y$d dvyd vsmv`l hr`h b`mvntm. 23 vhm vbnyhm jl-hsjrym lbyt-yhvh lbyt-h`hl lmsmrvt. 24 l`rbj rvxvt yhyv hsjrym mzrx ymh &pvnh vngbh. 25 v`xyhm bx&ryhm lbv` lsbjt hymym mjt `l-jt jm-`lh. 26 ky b`mvnh hmh `rbjt gbry hsjrym hm hlvym vhyv jl-hlskvt vjl h`&rvt byt h`lhym. 27 v$bybvt byt-h`lhym ylynv ky-jlyhm msmrt vhm jl-hmptx vlbqr lbqr. 28 vmhm jl-kly hjbvdh ky-bm$pr yby`vm vbm$pr yv&y`vm. 29 vmhm mmnym jl-hklym vjl kl-kly hqds vjl-h$lt vhyyn vhsmn vhlbvnh vhbsmym. 30 vmn-bny hkhnym rqxy hmrqxt lbsmym. 31 vmttyh mn-hlvym hv` hbkvr lslm hqrxy b`mvnh jl mjsh hxbtym. 32 vmn-bny hqhty mn-`xyhm jl-lxm hmjrkt lhkyn sbt sbt. 33 v`lh hmsrrym r`sy `bvt llvym blskt p+yrym ky-yvmm vlylh jlyhm bml`kh. 34 `lh r`sy h`bvt llvym ltldvtm r`sym `lh ysbv byrvslm. 35 vbgbjvn ysbv `by-gbjvn yjv`l vsm `stv mjkh. 36 vbnv hbkvr jbdvn v&vr vqys vbjl vnr vndb. 37 vgdvr v`xyv vzkryh vmqlvt. 38 vmqlvt hvlyd `t-sm`m v`p-hm ngd `xyhm ysbv byrvslm jm-`xyhm. 39 vnr hvlyd `t-qys vqys hvlyd `t-s`vl vs`vl hvlyd `t-yhvntn v`t-mlky-svj v`t-`byndb v`t-`sbjl. 40 vbn-yhvntn mryb bjl vmry-bjl hvlyd `t-mykh. 41 vbny mykh pytvn vmlk vtxrj. 42 v`xz hvlyd `t-yjrh vyjrh hvlyd `t-jlmt v`t-jzmvt v`t-zmry vzmry hvlyd `t-mv&`. 43 vmv&` hvlyd `t-bnj` vrpyh bnv `ljsh bnv `&l bnv. 44 vl`&l ssh bnym v`lh smvtm jzryqm bkrv vysmj`l vsjryh vjbdyh vxnn `lh bny `&l.

« Prev 1 Chronicles 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |