« Prev Psalm 63 Next »

Chapter 63

1 mzmvr ldvd bhyvtv bmdbr yhvdh. 2 `lhym `ly `th `sxrk &m`h lk npsy kmh lk bsry b`r&-&yh vjyp bly-mym. 3 kn bqds xzytyk lr`vt jzk vkbvdk. 4 ky-+vb x$dk mxyym spty ysbxvnk. 5 kn `brkk bxyy bsmk `s` kpy. 6 kmv xlb vdsn tsbj npsy vspty rnnvt yhll-py. 7 `m-zkrtyk jl-y&vjy b`smrvt `hgh-bk. 8 ky-hyyt jzrth ly vb&l knpyk `rnn. 9 dbqh npsy `xryk by tmkh ymynk. 10 vhmh lsv`h ybqsv npsy yb`v btxtyvt h`r&. 11 ygyrhv jl-ydy-xrb mnt sjlym yhyv. 12 vhmlk ysmx b`lhym ythll kl-hnsbj bv ky y$kr py dvbry-sqr.

« Prev Psalm 63 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |