« Prev Psalm 21 Next »

Chapter 21

1 lmn&x mzmvr ldvd. 2 yhvh bjzk ysmx-mlk vbysvjtk mh-ygyl m`d. 3 t`vt lbv ntth lv v`rst sptyv bl-mnjt $lh. 4 ky-tqdmnv brkvt +vb tsyt lr`sv j+rt pz. 5 xyym s`l mmk ntth lv `rk ymym jvlm vjd. 6 gdvl kbvdv bysvjtk hvd vhdr tsvh jlyv. 7 ky-tsythv brkvt ljd txdhv bsmxh `t-pnyk. 8 ky-hmlk b+x byhvh vbx$d jlyvn bl-ymv+. 9 tm&` ydk lkl-`ybyk ymynk tm&` sn`yk. 10 tsytmv ktnvr `s ljt pnyk yhvh b`pv ybljm vt`klm `s. 11 prymv m`r& t`bd vzrjm mbny `dm. 12 ky-n+v jlyk rjh xsbv mzmh bl-yvklv. 13 ky tsytmv skm bmytryk tkvnn jl-pnyhm. 14 rvmh yhvh bjzk nsyrh vnzmrh gbvrtk.

« Prev Psalm 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |