« Prev Nehemiah 2 Next »

Chapter 2

1 vyhy bxds ny$n snt jsrym l`rtxs$t` hmlk yyn lpnyv v`s` `t- hyyn v`tnh lmlk vl`-hyyty rj lpnyv. 2 vy`mr ly hmlk mdvj pnyk rjym v`th `ynk xvlh `yn zh ky-`m rj lb v`yr` hrbh m`d. 3 v`mr lmlk hmlk ljvlm yxyh mdvj l`-yrjv pny `sr hjyr byt-qbrvt `bty xrbh vsjryh `klv b`s. 4 vy`mr ly hmlk jl-mh-zh `th mbqs v`tpll `l-`lhy hsmym. 5 v`mr lmlk `m-jl-hmlk +vb v`m-yy+b jbdk lpnyk `sr tslxny `l- yhvdh `l-jyr qbrvt `bty v`bnnh. 6 vy`mr ly hmlk vhsgl yvsbt `&lv jd-mty yhyh mhlkk vmty tsvb vyy+b lpny-hmlk vyslxny v`tnh lv zmn. 7 v`vmr lmlk `m-jl-hmlk +vb `grvt ytnv-ly jl-pxvvt jbr hnhr `sr yjbyrvny jd `sr-`bv` `l-yhvdh. 8 v`grt `l-`$p smr hprd$ `sr lmlk `sr ytn-ly j&ym lqrvt `t-sjry hbyrh `sr-lbyt vlxvmt hjyr vlbyt `sr-`bv` `lyv vytn-ly hmlk kyd- `lhy h+vbh jly. 9 v`bv` `l-pxvvt jbr hnhr v`tnh lhm `t `grvt hmlk vyslx jmy hmlk sry xyl vprsym. 10 vysmj $nbl+ hxrny v+vbyh hjbd hjmny vyrj lhm rjh gdlh `sr-b` `dm lbqs +vbh lbny ysr`l. 11 v`bv` `l-yrvslm v`hy-sm ymym slsh. 12 v`qvm lylh `ny v`nsym mj+ jmy vl`-hgdty l`dm mh `lhy ntn `l- lby ljsvt lyrvslm vbhmh `yn jmy ky `m-hbhmh `sr `ny rkb bh. 13 v`&`h bsjr-hgy` lylh v`l-pny jyn htnyn v`l-sjr h`spt v`hy sbr bxvmt yrvslm `sr-hmprv&ym vsjryh `klv b`s. 14 v`jbr `l-sjr hjyn v`l-brkt hmlk v`yn-mqvm lbhmh ljbr txty. 15 v`hy jlh bnxl lylh v`hy sbr bxvmh v`svb v`bv` bsjr hgy` v`svb. 16 vh$gnym l` ydjv `nh hlkty vmh `ny jsh vlyhvdym vlkhnym vlxrym vl$gnym vlytr jsh hml`kh jd-kn l` hgdty. 17 v`vmr `lhm `tm r`ym hrjh `sr `nxnv bh `sr yrvslm xrbh vsjryh n&tv b`s lkv vnbnh `t-xvmt yrvslm vl`-nhyh jvd xrph. 18 v`gyd lhm `t-yd `lhy `sr-hy` +vbh jly v`p-dbry hmlk `sr `mr- ly vy`mrv nqvm vbnynv vyxzqv ydyhm l+vbh. 19 vysmj $nbl+ hxrny v+byh hjbd hjmvny vgsm hjrby vyljgv lnv vybzv jlynv vy`mrv mh-hdbr hzh `sr `tm jsym hjl hmlk `tm mrdym. 20 v`syb `vtm dbr v`vmr lhm `lhy hsmym hv` y&lyx lnv v`nxnv jbdyv nqvm vbnynv vlkm `yn-xlq v&dqh vzkrvn byrvslm.

« Prev Nehemiah 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |